Kolejny dobry rok…

Kolejny dobry rok…

Samorząd Gminy Warka kolejny rok swojej kadencji może zaliczyć do bardzo udanych. Inwestycyjne przyspieszenie da się zauważyć nie tylko na głównych ulicach miasta. Podejmowane są systematyczne działania w różnych rejonach gminy. Warka nie tylko pięknieje, ale także poszerza swoją ofertę turystyczną i kulturalną a otrzymane miano „Perły Mazowsza” i uzyskany certyfikat „Euro Gmina” jest wypracowanym wyróżnieniem świadczącym o wytężonej pracy samorządowców na rzecz miasta i jego społeczności lokalnej.

Gmina 01

Podsumowanie roku 2015 to długa lista zrealizowanych przedsięwzięć, ale także planów na nadchodzące lata. Burmistrz Warki podkreśla, że wielu z nich nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki zewnętrzne. To właśnie dzięki umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i efektywnemu zarządzaniu, możliwe jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta i gminy, przy jednoczesnej spłacie zaciągniętych przez poprzednie władze zobowiązań finansowych. W 2015 roku zrealizowano zadania w następujących działach:

 

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa ulic: Długa, Cmentarna i Wysockiego

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Prace budowlane objęły kompleksową przebudowę jezdni, chodników i budowę kanalizacji deszczowej we wszystkich trzech ulicach. Dodatkowo w ul. Długiej na odcinku od ul. Mostowej do ul. Cmentarnej wybudowane zostały miejsca postojowe i nowa ścieżka rowerowa. Równocześnie z przebudową
infrastruktury drogowej prowadzone były prace przez zakład energetyczny polegające na wymianie słupów energetycznych na nowe. ZUK Sp. z o.o.
wymienił sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.

Koszt zadania to 2.550.203,53 zł (dotacja z NPPDL 1.204.956 zł , wkład partnera – Powiat Grójecki 100.000 zł)

Gmina 02 Gmina 03 Gmina 04 

 

Przebudowa drogi Wola Chynowska-Konary-Podgórzyce

Zadanie zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestorem był Powiat Grójecki.

Koszt zadania – 1.769.149,67 zł (Dotacja NPPDL – 839.532,00 zł, Powiat – 464.808,84 zł, Gmina Warka – 464.808,83 zł)

Gmina 05 

 

Przebudowa ulicy Cmentarnej

Wykonano remont na odcinku 170 mb. Prace obejmowały remont nawierzchni drogi, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej, regulacja pionowa studni teletechnicznych, umocnienie skarpy płytami ażurowo-betonowymi.
Koszt – 155.418,79 zł

Gmina 06

 

Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Ledóchowskiego w Warce

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
Przewidywany koszt zadania – 1.153.908,38 zł (w tym dotacja z PRGPID 576.954 zł, wkład partnera 75.000 zł)

Gmina 07 

 

Przebudowa dróg na osiedlu Winiary w Warce – etap II

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chylińskiego.
Koszt – 99.763,22 zł

Gmina 08 

 

Modernizacja ul. Orzeszkowej w Warce

Długość zmodernizowanego odcinka – 235,0 m.
Koszt – 104.714,82 zł (w tym partycypacja mieszkańców 25.000,00 zł)

Gmina 09

 

Wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Podgórzyce

Remont na odcinku 200 mb.
Koszt – 64.975,98 zł

Gmina 10

 

Wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Grzegorzewice

Remont drogi na odcinku 174 mb.

Koszt inwestycji – 63.758,90 zł.

Gmina 11

 

Wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Michałów Górny

Remont na odcinku 250 mb.
Koszt – 60.615,16 zł

Gmina 12

 

Wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Michałów Dolny

Remont na odcinku 130 mb.
Koszt – 41.718,59 zł

Gmina 13

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrołęka i Grażyna – etap II

Remont na odcinku 460 mb.
Koszt – 128.827,62 zł

Gmina 14

 

Remont dróg powiatowych do wsi Budy Michałowskie oraz we wsi Wola Palczewska

Remonty na odcinkach odpowiednio 500 i 161 mb.
Koszt – 150.000,00 zł

Gmina 15

 

Remonty cząstkowe ulic gminnych asfaltowych w Warce

Remonty cząstkowe ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Warki kosztem 79.544,10 zł.

10 - Drogi - Remonty czastkowe ulic

 

Remonty nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warki

Zgodnie z porozumieniem wykonano remonty za kwotę 80.789,54.

11 - Drogi - Remonty czastkowe ulic powiatowych

 

Utwardzanie dróg gminnych tłuczniem i gruzem

Ilość tłucznia – ponad 5 000 ton
Ilość gruzu – ponad 4 500 ton
Ilość żwiru – ponad 600 ton
Koszt – 280.686,00 zł

12 - Drogi - Utwardzanie drog gruntowych

 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA, OŚWIATOWA I SPOŁECZNA

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku po szkole w Laskach

Koszt – 5.373,25 zł

Gmina 17 

 

Wymiana stolarki okiennej PCV w budynkach świetlic w Bończy, Laskach, Michałowie Górnym

Koszt zadania – 18.307,55 zł

Gmina 18

 

Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – świetlicy wiejskiej w Michałowie Górnym

Koszt – 3.690,00 zł

Gmina 19

 

Utwardzenie nawierzchni przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Powierzchnia utwardzona – 447,70 m2.
Koszt – 35.293,62 zł

Gmina 20

 

Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce

Koszt – ok. 60.000,00 zł

Gmina 21

 

Remont w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce

Wykonano termomodernizację, położono tynki, pomalowano elewację ścian bocznych, wymieniono rynny i parapety, wyremontowano kominy, schody boczne oraz zadaszenia.
Koszt – 44.406,69 zł

Gmina 22

 

Budowa kompleksu lekkoatletycznego

W ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej Gmina Warka złożyła wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 600.000,00 zł w Warce powstanie obiekt sportowy – kompleks lekkoatletyczny, który będzie miał charakter ogólnodostępny.
Budowa kompleksu przewidziana jest przy ulicy Mostowej w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego.
W roku bieżącym ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy i ewentualne rozpoczęcie robót. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30.09.2016.
Elementy projektu (o nawierzchni poliuretanowej):
– bieżnia okrężna 4-torowa o dł. 333 m – bieżnia prosta o dł. 130 m.
– skocznia do skoku wzwyż
– skocznia do skoku w dal
– rzutnia do pchnięcia kulą
Ponadto:
– adaptacja terenu trawiastego na boisko do piłki nożnej o wymiarach 85×45 m o nawierzchni trawiastej
– budowa piłkochwytów o wys. 6 m.
– ruchome wyposażenie LA,
– wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych z kostki betonowej – wykonanie odwodnienia liniowego obiektu LA
Kwota dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 600.000,00 zł

Gmina 23

 

EDUKACJA

Kontynuacja projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”

W ramach projektu 100 komputerów trafi do szkół w gminie Warka i 67 do osób prywatnych spełniających określone warunki wykluczenia.

17 - Edukacja - Komputery

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór eternitu z terenu Miasta i Gminy Warka

Odebrano wyroby zawierające azbest z 15 posesji położonych w Warce, a także z Wrociszewa, Michalczewa, Niw Ostrołęckich, Michałowa Parceli, Zastruża, Gośniewic, Kazimierkowa, Starych Biskupic, Starej Warki, Lasek, Murowanki, Pilicy, Klonowej Woli, Nowej Wsi, Palczewa Parceli, Kaliny, Gucina, Grzegorzewic, Gąsek, Michalczewa, Hornig, Konar, Bończy, Piaseczna, Opożdżewa, Lechanic, Borowego oraz Michałowa Górnego.
Odebrano – 8921 m
Koszt – 43.594,64 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW 37.055,00 zł i wkład mieszkańców 15%)

Gmina 24

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Warka złożyła wniosek w konkursie „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”.
Opracowany dokument będzie postawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na programy związane z ochroną środowiska, w tym 3 główne zadania:
1) termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,
2) termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Warka,
3) remont i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Warka.
Koszt – 106.887,00 zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 90.853,95 zł).

Gmina 25

 

BEZPIECZEŃSTWO I POMOC MIESZKAŃCOM

Wykonanie oświetlenia ulicznego

 • Warka – ul. Długa, Cmentarna, Wysockiego – wymiana na odcinkach w/w ulic 32 lamp sodowych na LED kosztem 25.190,40 zł.
 • Grażyna, Michalczew, Nowa Wieś, Piaseczno, Budy Opożdżewskie kosztem 77.884,29 zł.

Gmina 26

 

Rozbudowa lewego wału Wisły w miejscowości Podgórzyce

Dla podniesienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców gminy w miejscowości Podgórzyce przeprowadzono przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu rozbudowę wału lewego brzegu rzeki Wisły na odcinku ponad 600 m. Zgodnie z opracowanym Projektem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, w latach 2016-2020 planowane jest przeprowadzenie takich prac na pozostałych odcinkach wałów rzeki Wisły i Pilicy znajdujących się na terenie gminy Warka.

Gmina 27

 

ROZWÓJ TURYSTYKI

Warka turystyczną perłą Mazowsza

Gmina Warka zrealizowała  projekt „Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Miasta i Gminy Warka” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka.

Projekt składał się z elementów informacyjno-promocyjnych i infrastrukturalnych.

Wśród elementów infrastrukturalnych wymienić można:

 • odnowienie parku miejskiego tzw. Parku Saskiego (koszt zadania 510.635,40zł, wartość dofinansowania 221.564,70zł), który dzięki przebudowie zyskał oświetlenie oraz ławeczki. Wytyczono nowe alejki, zadbano o odnowienie zieleni poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej nad Pilicę,
 • przebudowanie ciągu pieszego (nadanie jej charakteru ścieżki pieszo-rowerowej) łączącego ulicę Polną i Wysockiego – tzw. „deptak” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce,
 • wraz z budową nowych elementów siłowni napowietrznej,
 • wybudowanie nowych „witaczy”,
 • wybudowanie lunety widokowej na skarpie pomiędzy Ratuszem a OSP,

W ramach działań promocyjno-informacyjnych wykonano:

 • opracowanie i postawienie kilkudziesięciu nowych tablic informacyjnych zarówno na terenie miasta jaki i na terenie gminy,
 • stworzenie interaktywnej gry historycznej pt. „Poznaj Warkę”, która oparta jest o tzw. QR kody,
 • oznaczenie tabliczkami tras: pieszych, rowerowych, biegowych i kajakowych,
 • wydanie albumu fotograficznego, pocztówek, map, przewodnika, ulotek ze ścieżkami tematycznymi, itp.

Gmina 28 Gmina 29 Gmina 30 Gmina 31 

Gmina 31A Gmina 31B Gmina 31C Gmina 31D

 

KULTURA I SPORT

Niezwykle prężnie rozwijają się w gminie Warka działania kulturalne i sportowe. Wszystko za sprawą gminnych jednostek oraz aktywności mieszkańców, którą wykazują m.in. poprzez działania w organizacjach pozarządowych.

Święto Warki

Corocznie wspólnie z Grupą Żywiec S.A. – Browar w Warce organizowane jest Święto Warki.

Gmina 32

 

Muzyczna Gala Niepodległościowa

W hali CeSiR jak i w Dworku organizowanych jest wiele imprez i uroczystości kulturalnych. Z okazji Święta Niepodległości odbył się specjalny koncert Miejskiej Orkiestry MODERATO wraz z zaproszonymi gośćmi.

Gmina 33

 

Rozwój Moderato (działającej w strukturach „Dworku na Długiej”)

W roku 2015 orkiestra m.in:

 • zdobyła niemalże wszystkie najważniejsze nagrody na prestiżowym 43. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu,
 • koncertowała na festiwalu „Balkan Folk Fest 2015” gdzie zdobyła tytuł „Najlepszy z najlepszych”,
 • wydano 2 płytę VIVAT WARKA!,
 • wydano książkę „Czarodzieje z Warki”,
 • zakupiono 55 nowych strojów paradnych.

Gmina 34

 

Wystawa „Warka – miasto dotknięte historią”

Stworzenie stałej ekspozycji możliwe było dzięki dofinansowaniu Samorządu Gminy Warka, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Powiatu Grójeckiego, a także wsparciu Sponsorów: Grupy Żywiec SA – Browar WARKA, firmy Prima Group oraz Warwin S.A. Wystawa łączy tradycję z nowoczesnością. Oryginalne pamiątki historyczne sąsiadują tu z urządzeniami multimedialnymi.

Gmina 35 Gmina 36

 

SUSZA W GMINIE

Tak jak w latach poprzednich gminy Warka nie ominęły klęski żywiołowe. Grad i ulewne deszcze, a przede wszystkim długotrwała susza spowodowały
wiele szkód w gospodarstwach. Gmina podjęła ścisłą współpracę z Wojewodą Mazowieckim w celu szybkiego powołania komisji szacującej straty. Komisja oszacowała szkody w 1540 gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy. Dla mieszkańców gminy Warka sporządzonych zostało 1424 protokołów, a 116 protokołów cząstkowych zostało przekazanych rolnikom mającym siedziby gospodarstw rolnych poza naszą gminą. Łączna powierzchnia gruntów, na których nastąpiło zniszczenie upraw, wynosi 4.418,81 ha. W związku z suszą naszą gminę odwiedziła Premier RP Ewa
Kopacz wraz z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim.

Gmina 37

 

PLANY NA 2016 ROK

Dochody na rok 2016 zaplanowano na poziomie 55.126.779,00 zł, a wydatki – 53.548.702,00 zł.

 

Gmina 38

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 – 4.004.969,00 zł

 • Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce
 • Termomodernizacja budynku CeSiR
 • Rozbudowa ul. Cmentarnej
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Warka

Liczymy, że wspólnie, przy zaangażowaniu każdego mieszkańca Miasta i Gminy Warka uda się zrealizować zaplanowane inwestycje.

Samorząd miasta i gminy Warka

Udostępnij:
← Jest kolejny "Kurier Warecki" Ferie w Muzeum →

Dodaj komentarz