Szkoły aktywne turystycznie

Szkoły aktywne turystycznie

Turystyka i krajoznawstwo należą do tych sfer, które wzmac­niają i rozwijają wśród dzieci i młodzieży takie cechy jak: cieka­wość, żądza wiedzy, fantazja, ra­dość z przygody i zabawy, otwar­tość, chęć eksperymentowania, humor, energia. Odgrywają one ogromną rolę wychowawczą, po­nieważ kształtują pozytywne ce­chy charakteru, uczą wytrwało­ści, współzawodnictwa, integrują grupę.

Są doskonałymi formami wy­poczynku, wyrabiają nawyk racjonal­nego i pożytecznego spędzania wol­nego czasu. Dzięki swoim treściom i zasadom ich rola we współczesnej szkole powinna wzrastać i iść w pa­rze z szukaniem nowych atrakcyjnych metod nauczania, form wypoczynku i rozrywki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi oraz Publiczna Szko­ła Podstawowa w Konarach od wielu lat propagują turystykę wśród swoich uczniów odkrywając wraz z nimi ta­jemnice kraju i świata, podziwiając piękno, które drzemie w odwiedza­nych zakątkach. Koła turystyczne działają w tych szkołach dzięki zaan­gażowaniu nauczycielek: Małgorzaty Malec i Marzeny Jankowskiej z ZS-P w Nowej Wsi oraz Bożeny Walczak, Anny Wieczorek i Lidii Grzegorek z PSP w Konarach. Aktywność tu­rystyczna tych dwóch szkół została doceniona przez Samorząd Woje­wództwa Mazowieckiego i Mazo­wieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajo­znawczego. Publiczna Szkoła Pod­stawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach zdobyła tytuł Srebrnej, zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Stycznio­wego 1863 r. w Nowej Wsi – Brązo­wej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2016!

Zdobyte wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów 70-le­cia wareckiego oddziału PTTK 11 marca w Muzeum im. K. Pułaskiego. Nadanie tych tytułów szkołom cieszy, mobilizuje do dalszej pracy, kolejnych wędrówek i dalszego poznawania kraju.

Udostępnij:
← Słodka lekcja w PSP2 Przedszkolaki laureatami V Warszawskiego Konkursu Plastycznego →

Dodaj komentarz