Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta

Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta

6 marca 2017 r. policjanci Ko­misariatu Policji w Warce zostali za­wiadomieni przez mieszkankę Warki o kradzieży sześciomiesięcznego psa rasy owczarek niemiecki z terenu po­sesji zgłaszającej. Dzięki zgłoszeniu się świadka zdarzenia oraz analizie zapisów video z monitoringu miej­skiego policjanci Komisariatu Policji w Warce – szybko wytypowali pojazd którym mógł poruszać się sprawca kradzieży. Podjęte czynności dopro­wadziły do odzyskania przywłaszczo­nego psa, który został odnaleziony na jednej z posesji w województwie wielkopolskim.

W nocy z 8 na 9 marca 2017 r. w Warce nieustaleni do chwili obec­nej sprawcy po uprzednim przecię­ciu kłódki w drzwiach wejściowych od przechowalni owoców dostali się do wnętrza budynku skąd dokonali kradzieży środków ochrony roślin. Następnie przestępcy działając w ten sam sposób dostali się do wnętrza garażu na tej samej posesji skąd do­konali kradzieży oleju napędowego w ilości 400 litrów.

Dwa słowa komendanta

Przed nami okres wiosenny cha­rakteryzujący się na terenie powiatu grójeckiego intensywnymi pracami w sadach owocowych oraz zwięk­szonym napływem pracowników se­zonowych. W wielu gospodarstwach w związku z prowadzoną intensywną ochroną chemiczną sadów – zgro­madzone są środki ochrony roślin, w tym niejednokrotnie – znacznej wartości. Na przykładzie lat ubie­głych można diagnozować wzrost zdarzeń polegających na włama­niach do pomieszczeń gospodarczych w których przechowywane są środki ochrony roślin, jak również włamań do punktów zajmujących się sprze­dażą tych środków. Bardzo proszę o zabezpieczenie własnych posesji, o zwracanie uwagi na osoby i pojaz­dy podejrzane, zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów, które zwró­ciły naszą uwagę. Być może warto za­stanowić się także czy konieczne jest gromadzenie środków ochrony roślin w znacznych ilościach, zwykle na cały sezon ochrony. Bezpieczniejsze było­by dokonywanie zakupów bieżących. Prosiłbym także o wszelkie infor­macje w przypadku pojawienia się handlu obwoźnego, gdzie sprzedający będą oferowali właśnie środki ochro­ny roślin nieznanego pochodzenia w niskiej cenie. Pamiętajmy, te rze­czy mogą pochodzić z przestępstwa, a za nabywanie ich może grozić od­powiedzialność karna. Eliminując lub ograniczając możliwości zbytu kra­dzionych środków ochrony roślin – możemy przyczynić się do eliminacji samych kradzieży.

Nawiązując do zdarzeń z kroniki kryminalnej chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przekazując cenne informacje przyczyniły się do odzyskania skradzionego owczarka niemieckiego. Zapamiętanie sytuacji nietypowej przez jedną z mieszkanek Warki okazało się w tym przypadku bezcenne. Umożliwiło wytypowa­nie pojazdu sprawcy, a tym samym bezpośrednio do odzyskania skra­dzionego psa. W tym miejscu trzeba zauważyć, że to właśnie mieszkańcy Warki współpracując aktywnie z Po­licją – współtworzą bezpieczeństwo w miejscu swojego otoczenia. Za takie postawy jak zawsze bardzo dziękuję.

Korzystając z okazji chciałbym także przekazać mieszkańcom Warki informację dotyczącą opracowanych dla poszczególnych trzech rejonów służbowych na które podzielona jest gmina Warka – planów działań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych pełniących służbę w Komisariacie Policji w Warce. Dzia­łanie priorytetowe określane jest na podstawie analizy zagrożeń, wiedzy służbowej dzielnicowych jak również sygnałów społecznych w tym zgłasza­nych przez samych mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Za­grożeń Bezpieczeństwa. Celem dzia­łań jest przede wszystkim poprawa poczucia bezpieczeństwa w newral­gicznych miejscach. Działanie prio­rytetowe realizowane jest w systemie sześciomiesięcznym, więc obecnie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. W aktualnych działaniach uwzględniono następujące miejsca i zdiagnozowane zagrożenia: Dworzec PKP – zakłó­canie ładu i porządku publicznego, przestępstwa przeciwko mieniu; oko­lice sklepów wielkopowierzchnio­wym przy ulicy Warszawskiej i Kazi­mierza Pułaskiego – zakłócanie ładu i porządku publicznego; ulica Wysoc­kiego i ulica Polna – nieprawidłowe parkowanie; Plac Stefana Czarniec­kiego – zakłócanie ładu i porządku publicznego; msc. Laski i Ostrołę­ka – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Również w tym zakresie proszę o aktywność mieszkańców oraz o przekazywanie sygnałów i spo­strzeżeń dzielnicowym z poszczegól­nych rejonów. Być może ktoś z miesz­kańców dostrzega potrzeby objęcia innych miejsc kolejnym działaniem priorytetowym – jesteśmy otwarci na sygnały i propozycje mieszkańców.

Kończąc życzę jak zawsze dużo spo­koju i bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu Policji w Warce

kom. Marcin Mieńkowski

 

Udostępnij:
← Historia oczami seniorów Słodka lekcja w PSP2 →

Dodaj komentarz