Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w CKZiU w Nowej Wsi

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w CKZiU w Nowej Wsi

9 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta­wicznego w Nowej Wsi odbył się pierwszy Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej.

Celem Turnieju było promowa­nie kształcenia w zawodzie technik ogrodnik, rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży, nawiązy­wanie kontaktów między szkołami, integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Zakres wiedzy na Turniej obejmował treści zawarte w podstawie programowej dla zawodu technik ogrodnik. Pierw­szy etap, przeprowadzony w szkołach kształcących w tym zawodzie, po­zwolił wyłonić przedstawicieli danej szkoły na kolejne etapy Turnieju.

W czwartek, 9 marca, do turnie­jowych zmagań przystąpiło siedem trzyosobowych drużyn: z Techni­kum Ogrodniczego w Zespole Szkół w Mszczonowie, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, z Zespołu Szkół Rol­niczego Centrum Kształcenia Usta­wicznego w Sochaczewie, z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skiernie­wicach, z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, z Zespołu Szkół nr 39 w Warszawie, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w No­wej Wsi.

II etap Turnieju miał formę za­dania praktycznego. Drużyny wyko­nywały zadania z działów: sadownic­two, warzywnictwo, rośliny ozdobne. III etap Turnieju był ustnym spraw­dzianem wiedzy teoretycznej z zakre­su przedmiotów zawodowych. Pyta­nia na ten etap zostały skonsultowane pod względem merytorycznym przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnolo­gii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

III etap Turnieju rozpoczął się o godz. 12:00 i przeprowadzany został w obecności przedstawicieli Patronów oraz Sponsorów Turnieju, nauczycie­li i uczniów CKZiU w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała pani Danuta Borowiec – Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi. Gościliśmy pana Dariusza Piątkowskiego – Wi­cestarostę Powiatu Grójeckiego, pa­nią prof. dr hab. Ewę Jadczuk-Tobjasz z Wydziału Ogrodnictwa Biotech­nologii i Architektury Krajobrazu SGGW, pana Jacka Pruszkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiato­wej Mazowieckiej Izby Rolniczej Po­wiatu Grójeckiego, pana Jan Madeja – Prezesa Oddziału Związku Sadow­ników RP w Warce, delegata na wal­ne zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej, pana Grzegorza Perzynę – wiceprezesa Spółdzielni Sadowniczej POLSAD w Lewiczynie, pana Mie­czysława Kocewiaka – przedstawi­ciela współudziałowców Spółdzielni POLSAD, pana Sławomira Doliń­skiego – właściciela „Szkółki Drzew Owocowych Doliński”, panią Iwonę Stępień Krzejszczak – reprezentują­cą GOSPODARSTWO SZKÓŁ­KARSKIE ŁAZUCCY z Jasieńca, panią Katarzynę Szczepańską – wła­ścicielkę Gospodarstwa Ogrodnicze­go w Goszczynie, panią Martę Szy­perek – reprezentująca czasopisma „Pod Osłonami”, „Sad Nowoczesny”, „Warzywa i Owoce Miękkie”, panią Paulinę Omen – Klepacz – redaktor naczelną gazety „Jabłonka”.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja Konkurso­wa w składzie: pani prof. dr hab. Ewa Jadczuk-Tobjasz z Wydziału Ogrod­nictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, pani Katarzyna Szczepańska – właścicielka gospo­darstwa ogrodniczego, specjalizujące­go się w produkcji roślin ozdobnych i pan Sławomir Doliński – właści­ciel Szkółek Drzewek Owocowych Doliński. III etap prowadziła pani Anna Dacka – wicedyrektor CKZiU w Nowej Wsi i nauczyciel przedmio­tów zawodowych w zawodzie technik ogrodnik.

Po zakończeniu tego etapu Ko­misja Konkursowa dokonała osta­tecznej oceny prac i odpowiedzi za­wodników, sumując punkty uzyskane w dwóch etapach. Czas oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy uprzyjemnił krótki program artystyczny, przygo­towany z okazji Dnia Kobiet. Panie zostały obdarowywane muzycznymi i literackimi prezentami, przygotowa­nymi przez uczniów klas pierwszych i trzecich w zawodach technik ogrod­nik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik ekonomista.

Ostatnim, ale najważniejszym punktem tego popołudnia było ogłoszenie wyników. Pierwsze miej­sce zdobyła drużyna reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, drugą lokatę wywalczyli uczniowie z Zespo­łu Szkół Centrum Kształcenia Rol­niczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, trzecie miejsce przy­padło zawodnikom z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie. Warto podkreślić, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a drużyny były bardzo dobrze przy­gotowane. Widać było wyraźnie, że ogrodnictwo i dziedziny pokrew­ne to ich pasja, a dzięki kształceniu w zawodzie technik ogrodnik zyskali możliwość realizowania życiowego planu.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej dowiódł, że zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie technik ogrodnik dla wielu młodych nie jest tylko przykrym obowiązkiem, ale sposobem na świadome kształtowa­nie własnej przyszłości. Branżowe współzawodnictwo zmotywowało uczestników do podnoszenia pozio­mu swojej wiedzy i umiejętności. Dla szkół, biorących udział w Turnieju, była to okazja do sprawdzenia, jakie efekty przynosi wdrażanie nowocze­snych metod kształcenia w zawodzie technik ogrodnik. To największe osiągnięcie Turnieju, które pozwoli na kontynuowanie jego idei w kolej­nych latach.

Patronat nad imprez obję­li przez Starosta Grójecki, Wy­dział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiec­ką Izbę Rolniczą, Szkółki Drzewek Owocowych Doliński z Worowa, Spółdzielnię Sadowniczą POL­SAD w Lewiczynie, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY z Jasień­ca, „Szkółkarstwo Ozdobne Kordus” z Woli Mrokowskiej, Oddział ZZO w Warce Przedsiębiorstwo Handlo­wo –Usługowe Chemirol Sp. z o.o., czasopisma „Sad Nowoczesny”, „Wa­rzywa i Owoce Miękkie”, „Pod Osło­nami”.

Ewa Malowaniec

CKZiU w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Nowy rok aktywnych działań z seniorami! Rady i przestrogi – gimnazjalistów spotkanie z policją →

Dodaj komentarz