Stowarzyszenie W.A.R.K.A. najlepsze wśród Ośrodków Działaj Lokalnie!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. najlepsze wśród Ośrodków Działaj Lokalnie!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. odebrało ogólnopolską nagrodę w konkursie na Najefektywniej­sze Ośrodki Działaj Lokalnie w minionej edycji Programu.

Wyróżnienie miało miejsce na uroczystej Gali w Teatrze Kamie­nica w Warszawie, która odbyła się 16 lutego. Wareckie Stowarzyszenie prowadzi Program Działaj Lokalnie już od 11 lat. W tym czasie przez małe dotacje pobudziło do działa­nia niejedną społeczność. To już 220 zrealizowanych projektów na terenie 5 gmin (Warka, Jasieniec, Chynów, Grójec, Goszczyn) na które przezna­czono 820 tys. zł.

W całej Polsce działa 67 Ośrod­ków Działaj Lokalnie – wśród tego grona wybrano najlepsze. 16 lutego Polsko-Amerykańska Fundacja Wol­ności (PAFW) oraz Akademia Roz­woju Filantropii w Polsce (ARFP) czyli główny fundator i ogólnopol­ski koordynator Programu Działaj Lokalnie podsumowali zakończoną w 2016 roku IX edycję Programu. Podczas uroczystej Gali wręczono nagrody w konkursie „Dobre prak­tyki w Działaj Lokalnie”. W gronie 8 nagrodzonych znalazło się Stowa­rzyszenie W.A.R.K.A. za praktykę pt. „Pomysł na biznes – współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w fi­nansowaniu działań grantobiorców”.

Nagrodę wysokości 10 tys. zł Stowarzyszenie planuje przeznaczyć na realizację projektów, na które or­ganizacja pozyskała dotacje ze źró­deł zewnętrznych, a które wymagają wkładu własnego. Symboliczny czek z rąk Prezesa ARFP Pawła Łuka­siaka i Koordynatora Programowego PAFW Kaliny Grzeszuk-Zajączkow­skiej odebrali Andrzej Zaręba – spo­łeczny Prezes Stowarzyszenia oraz Dorota Lenarczyk – Kierownik Biura organizacji.

Otrzymanie wspomnianej na­grody nie byłoby możliwe gdyby nie wyjątkowe zaangażowanie lokalnych firm, które obok samorządów i osób indywidualnych dokładają się do puli środków na realizację oddolnych ini­cjatyw w Działaj Lokalnie. Stowarzy­szenie W.A.R.K.A. składa serdeczne podziękowania wszystkim dotych­czasowym Partnerom za wrażliwość, otwartość i wspieranie ważnych dla mieszkańców celów.

Zachęcamy jednocześnie wszystkich przedsiębiorców, którym na sercu leży dobro wspólne i akty­wizacja aby wsparli rozpoczętą już, tegoroczną edycję Działaj Lokalnie. Aby dowiedzieć się jak to zrobić wy­starczy skontaktować się z biurem stowarzyszenia – warka@stowarzy­szeniewarka.pl, tel. 504-671-770 lub 504-968-412.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Foto: Marcin Skiba

Udostępnij:
← Za nami XII semestr Wareckiej Akademii Wiedzy Dzień Kobiet w Nowej Wsi →

Dodaj komentarz