Czytam, bo lubię… w wareckiej „dwójce”

Czytam, bo lubię… w wareckiej „dwójce”

W mijającym roku szkol­nym w PSP nr 2 w Warce w klasach IV – VI, był realizo­wany projekt edukacyjno – wy­chowawczy „Czytam, bo lubię…” autorstwa pani Karoliny Pawelec – polonistki.

Do niektórych zadań projekto­wych zostali także włączeni uczniowie klas I – III. Zaprojektowane zadania przyczyniły się do bliższego zapo­znania uczniów z bogatym światem książek i pokonaniem stereotypowe­go podejścia do lektury. Projekt miał na celu wyrobienie w wychowankach nawyku sięgania po książkę, poprawa stanu czytelnictwa w szkole, motywo­wanie uczniów do czytania oraz wyra­bianie nawyku właściwego spędzania czasu. Dzięki temu uczniowie rozwi­jali swoje zainteresowania i właściwie wykorzystywali swój wolny czas. Ze­spół powołany do realizacji projektu stanowili: dyrekcja szkoły, nauczyciele poloniści, wychowawcy, bibliotekarz oraz nauczyciel plastyki, a także bi­bliotekarze z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Ciem­niewskiego w Warce. Przedsięwzięcie miało charakter etapowy.

W ramach realizacji projektu odbyły się liczne konkursy m.in.: na najpięk­niejszy album o lekturze, opis ulu­bionej postaci z książki czy konkurs „Poetą jestem…”. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali także piękne „Kąciki moli książkowych”, za pomocą których zachęclili swo­ich rówieśników do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych. Wy­chowawcy czytali swoim podopiecz­nym fragmenty wybranych utworów literackich na godzinach wychowaw­czych pod hasłem „Przyłapani na czy­taniu”, a także wysłuchali fragmentów audiobooków. Pod hasłem „Co warto czytać?” stworzono gazetkę tema­tyczną i na bieżąco prezentowano na niej propozycje ciekawych książek dla młodzieży. Uczennice jednej z klas szóstych przy pomocy pani biblio­tekarki dokonały analizy i przygoto­wały ranking najwięcej czytających uczniów i klas naszej szkoły.

Nie obyło się także bez kilku wi­zyt w bibliotece szkolnej oraz Miej­sko – Gminnej Bibliotece w Warce. Uczniowie nie tylko poznali pracę bibliotek, ale także zgłębili swoją wie­dzę na tematy związane z powstaniem książki. Pięknie przygotowane lekcje na temat historii książki czy nowo­ści wydawniczych dla dzieci i mło­dzieży na długo zapadły w pamięć naszym wychowankom. Szczególnie zaś wspominamy spotkanie z pisar­ką – Wiolettą Piasecką w bibliotece miejskiej. Nie zabrakło na nim śmie­chu i prawdziwej zabawy. Uczniowie naszej szkoły z chęcią uczestniczyli w baśnowych wróżbach odgadując za­gadki:

– Jakie to maluchy zawsze są brodate i pracują bez przerwy i zimą i latem?

Młodzież z radością wcieliła się w role zwierząt w pacynkowym teatrzyku, wysłuchała cennych rad dla poczat­kujących pisarzy. Bez skrępowania za­dawała też autorce pytania dotyczące jej twórczości, ulubionej książki czy filmu, ale także najlepszego jej zda­niem klubu piłkarskiego. Jak wiadomo w miłym towarzystwie czas szybko mija, dlatego uczniowie nie zdążyli się obejrzeć, a już trzeba było wracać do szkoły…

Stan czytelnictwa jest spra­wą bardzo ważną, wiele organizacji społecznych jak biblioteka miejsko – gminna, nasza biblioteka poprzez rozmaite akcje i działania pragną za­chęcić do kontaktu z książką, mając nadzieję pozyskania nowych czytel­ników spośród uczniów, którzy nie wiedzą, czym jest przygoda z książką.

Biblioteki poprzez działania takie jak: konkursy czytelnicze, imprezy biblio­teczne – różnorodne akcje i zajęcia, starają się promować książkę, biblio­tekę oraz kształtować nawyk czytania, tak by pozycja książki wśród innych środków przekazu nie traciła na war­tości. Doceniając rolę książki w życiu człowieka możemy osiągnąć sukces. Sukces w postaci lepszych ocen, wyni­ków na egzaminie, lepszej przyszłości. Po prostu – CZAS NA CZYTANIE!

Jednym z efektów wdrożenia progra­mu było także złamanie stereotypu biblioteki jako nudnego miejsca po­przez akcje promujące czytelnictwo. Wzmacnianie wizerunku bibliote­ki przyjaznej i otwartej na potrzeby czytelnika zgodnie z wizją U. Ecco, że „biblioteka na miarę człowieka to znaczy także biblioteka radosna, do której chodzi się chętnie i która prze­obrazi się stopniowo w wielką machi­nę spędzania wolnego czasu…” .

Karolina Pawelec – PSP nr 2 w Warce

Udostępnij:
← Będzie przebojowy finał Vivat Pułaski Dobra kondycja na bank! →

Dodaj komentarz