Kronika policyjna i coś od Komendanta

Instytucje, Wiadomości 30 czerwca 2017
Kronika policyjna i coś od Komendanta

W okresie od 27 maja 2017 r. do 10 czerwca 2017 r. w miejscowości Zastruże gm. Warka nieustaleni do chwili obecnej sprawcy włamali się do niezamieszkałego budynku z któ­rego skradli m.in. kosę spalinową, pi­larkę spalinową, dwie butle gazowe na szkodę właściciela posesji.

W nocy z 16 na 17 czerwca 2017 r. w miejscowości. Michałów Parcela – nieustaleni sprawcy po wła­maniu do gołębnika skradli 45 sztuk rasowych gołębi powodując straty na szkodę właściciela hodowli miesz­kańca gm. Warka.

Od początku roku widoczny jest spadek ilości przestępstw na te­renie gminy Warka, to bardzo ważne, że wspólnie z mieszkańcami pracu­jemy na bezpieczeństwo w naszym mieście. Za wszelkie postawy spo­łeczne sprzyjające poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jeszcze raz bardzo dziękuję.

W okresie wakacyjnym poli­cjanci z Komisariatu Policji w Warce rozpoczną patrole piesze po terenie Warki. Patrole te będą realizowane w ramach służb tzw. ponadnorma­tywnych – a ich realizacja będzie możliwa dzięki stałemu znacznemu zaangażowaniu samorządu wareckie­go w kształtowanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Korzystając z okazji w związku ze zbliżającym się czasem wakacji chciałbym przypomnieć mieszkań­com o pewnych podstawowych za­sadach bezpieczeństwa, które mogą uchronić nas od nieprzyjemnych doświadczeń w czasie letniego wy­poczynku. Przede wszystkim pamię­tajmy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą, nie korzystamy z kąpieli w miejscach niedozwolonych, pa­miętajmy, że nadal jedną z najczęst­szych przyczyn tragedii nad wodą jest alkohol. Nie pozwalajmy naszym dzieciom na wchodzenie do wody bez opieki osób dorosłych, czasami chwi­la nieuwagi może okazać się tragiczna w skutkach i nieodwracalna.

Wiele osób w okresie wakacji wyjeżdża z miejsc swojego zamiesz­kania. Myślę, że warto przypomnieć także o tym, żeby unikać nadmier­nego rozpowszechniania informacji o terminach wakacyjnych wyjazdów, proszę o niepodawanie takich infor­macji zwłaszcza za pośrednictwem portali społecznościowych. Pamiętaj­my, że przestępcy w wakacje zwykle nie „próżnują”, czekają na okazję, na informację – nie ułatwiajmy im za­dania. Pozostawiane domy w trakcie wyjazdu warto pozostawić pod czy­imś nadzorem, np. zaufanego sąsiada czy członka rodziny.

Życzę udanego i bezpiecznego czasu wakacji.

Komendant Policji w Warce – Marcin Mieńkowski

Udostępnij:
← Strefa dla Dzieci podczas Vivat Pułaski! Mistrzowie Dobroci →

Dodaj komentarz