Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Remont drogi gminnej we wsi Hornigi

Gmina Warka we współpracy z Gminą Chynów zrealizowała re­mont drogi gminnej na odcinku ok. 300 mb. W ramach prac wykonano pod­budowę z kruszywa łamanego, wy­konano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz uzu­pełniono pobocza kruszywem. Inwe­stycję zrealizowała firma TOWEMO Sp. z o. o. z Otwocka.

Wartość wykonywanych robót: 65 048,59 zł brutto.

Wspólna inwestycja gminy Warka i Powiatu Grójeckiego

Wspólną inicjatywą Gminy Warka i Powiatu Grójeckiego, wyczekiwaną przez mieszkańców jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1677W Krężel – Janów – Dębnowola w miejscowości Hornigi”. Przebudowywany odcinek dro­gi powiatowej o długości 300 mb bę­dzie poprowadzony po istniejącym śladzie. Zadanie inwestycyjne obej­mować będzie m.in: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z miesza­nek mineralno – bitumicznych, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 96 000 zł. Gmina Warka i Po­wiat Grójecki przeznaczą na ten cel po 48 000 zł.

Przewidywalny termin realizacji do dnia 30.09.2017 r.

Zakończony remont drogi gminnej we wsi Budy Opożdżewskie

Inwestycja została zrealizowana ze środków gminy w wysokości: 249 277,09 zł przy bardzo dużym zaanga­żowaniu mieszkańców. Roboty wykonała firma DROG­MAR z Grójca. Remont drogi na odcinku po­nad 1500 mb obejmował mecha­niczne wyrównanie istniejącej pod­budowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicz­nych oraz uzupełnienie poboczy kru­szywem łamanym. Wykonany remont znacząco podniesie bezpieczeństwo ruchu w tej miejscowości.

Udostępnij:
← „Tęcza” Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017 Wspomnienie o Władysławie Gwardysie →

Dodaj komentarz