To był czas szkolnych festynów

To był czas szkolnych festynów

Minął czerwiec, a wraz z nim czas przygotowań do waka­cji, zabawy i pokazywania twór­czości artystycznej dzieci i mło­dzieży. Szkoły w gminie Warka aby nagrodzić uczniów za ich całoroczną pracę i naukę zorga­nizowały pełne atrakcji pikniki!

Każda ze szkół bawiła się w inny sposób, ale wszystkie imprezy łączyło z pewnością jedno – szeroki uśmiech na twarzy każdego dziecka! Szkol­ny piknik to dzień na który czeka­ją przede wszystkim uczniowie, ale równie cieszą się z nich rodzice i na­uczyciele. Dlaczego? Ponieważ mogą zobaczyć swoje dzieci na dużej scenie, dostrzegać ich postępy i radość, któ­rą daje im szkoła. Jest to dzień kiedy dzieci, rodzice i nauczyciele są razem i wspólnie się bawią. A tegoroczne pikniki były barwne, szalone i pełne atrakcji!

PSP im. Stefana Kardynała Wy­szyńskiego we Wrociszewie – 21 maja

„Nie bój się chcieć” pod takim hasłem odbył się tegoroczny piknik w PSP im. Stefana Kardynała Wy­szyńskiego we Wrociszewie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Rzecznik Praw Dziecka. Pogoda, która spędzała sen z powiek organi­zatorów od kilku tygodni racząc nas zimnem i deszczem, tego dnia okazała się łaskawa. Od rana świeciło słońce, a nieliczne chmury ozdabiały niebo. Nasza placówka otworzyła gościnne progi dla uczniów, rodziców, sympa­tyków szkoły i społeczności lokal­nej. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali występy artystyczne, a liczne atrakcje uświetniały całą uro­czystość. Dzięki słonecznej pogodzie i zaangażowaniu organizatorów, fe­styn przebiegał pomyślnie, a wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Tego typu imprezy pozytywnie wpływają na wzmocnie­nie więzi rodzinnych, integrację ro­dziców ze szkołą. Są okazją do aktyw­nego i pożytecznego spędzania czasu wolnego i promują wizerunek szkoły.

Centrum Kształcenia Zawodowe­go i Ustawicznego w Nowej Wsi – 28 maja

W niedzielne popołudnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, odby­ła się wyjątkowa uroczystość: Dzień Otwarty CKZiU, połączony z kon­certem „Dla Naszych Mam” z okazji Dnia Matki, pokazami maszyn rol­niczych i sadowniczych, wykładami oraz biesiadą rodzinną. W przygoto­waniach do tego wydarzenia aktywnie włączyli się wszyscy pracownicy szko­ły, uczniowie i słuchacze.

Odwiedzający nas goście – m.in. gimnazjaliści z rodzicami – mogli zo­baczyć bogato wyposażone pracownie oraz zapoznać się z ofertą dydaktycz­ną szkół dla młodzieży i dorosłych. Chwilę po godzinie 16:00, na scenie rozpoczął się uroczysty koncert „Dla Naszych Mam”, któremu przysłuchi­wali się zaproszeni goście. Zaprezen­towały się dzieci, młodzież i chóry z terenu całego powiatu grójeckiego. Wszyscy wykonawcy zostali nagro­dzeni gromkimi brawami publiczno­ści, otrzymali także pamiątkowe dy­plomy oraz słodkie upominki.

Od początku imprezy goście mogli odwiedzać stoiska współor­ganizatorów. W sali gimnastycznej Centrum odbyły się wykłady o te­matyce branżowej, promujące zalety specjalistycznych maszyn sadowni­czych i nowe technologie prowadze­nia upraw. W sadzie dydaktycznym Centrum przeprowadzono pokazy działania przedstawianych wcześniej maszyn.

Podczas Dnia Otwartego w CKZiU w Nowej Wsi udowod­niono, że w tej szkole nauczanie jest pełne nowatorskich rozwiązań, wdra­żanych przez realne doświadczenia. W szeroko rozumianym procesie dy­daktycznym szkołę wsparli współor­ganizatorzy i sponsorzy uroczystości oraz przyjaciele Centrum. Wszyst­kim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tej szkolnej uroczysto­ści, serdeczne podziękowania składa Dyrekcja i cała społeczność szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

PSP w Michałowie – 1 czerwca

Obchody Dnia Dziecka nie mogą zostać pominięte w żadnej szkole. Dzieci w tym dniu powinny czuć się wyjątkowo od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszcze­nia. Muszą być przekonane, że na­uczyciele czekają na nie i że przygo­towali coś szczególnego, aby wspólnie świętować Dzień Dziecka. W naszej szkole do tych przygotowań włączy­li się nauczyciele, rodzice oraz panie z klubu seniora „Michałowskie Po­ziomki”. Panie odpowiedzialne za uroczystość przygotowały różne kon­kurencje rekreacyjno – sportowe.

Uczniowie podzieleni zostali na 3 grupy: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI i brali udział w nastę­pujących konkurencjach sportowych: bieg z przeszkodami, bieg spętanych, skaczące piłki, slalom z woreczkiem, „ciężarówka” – bieg z przenoszeniem pluszaków, przeciąganie liny, mecz piłki nożnej – chłopcy, „baloniada” – dziewczynki.

W czasie rozgrywek sportowych dodatkową atrakcją było malowanie „buziek”. Po zawodach sportowych na wszystkich zawodników czekał poczęstunek przygotowany przez ro­dziców i łakocie, którymi kusiły za­przyjaźnione panie z klubu seniorów „Michałowskie Poziomki”.

ZS-P im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi – 6 czerwca

Szkoła podstawowa w Nowej Wsi celebrowała święto dzieci z ca­łymi rodzinami. Uroczystość rozpo­częły Przedszkolaki wystawieniem przedstawienia „Brzydkie kaczątko”. Równolegle do występu odbywał się turniej szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły oraz konkurs plastyczny „Moja Rodzina”. Po zajęciach w szkole dzie­ci wraz z rodzicami uczestniczyły we wspólnym grillowaniu. Swoje liczne talenty można było zaprezentować w konkursie „Szkolny Mam Talent”, a siły sprawdzić w licznych konkur­sach sprawnościowych. Ogromnym powodzeniem cieszyła się „Baloniada” czyli gra w siatkówkę z użyciem ba­lonów napełnionych wodą. Oj! Nieje­den po turnieju wyglądał jak zmokła kura. Wszystkim dopisywały świetne humory. Dzieci nie mogą doczekać się co przyniesie przyszły rok, a Rodzice obiecują wielką niespodziankę.

PSP im. Zygmunta Nowickiego w Konarach – 11 czerwca

W Konarach już po raz kolejny odbył się festyn, który tradycyjnie gromadzi mieszkańców wsi i okolic. Uczestni­czyły w nim trzy pokolenia – dzieci, rodzice i dziadkowie. Przybyli rów­nież przedstawiciele władz samorzą­dowych. W czasie, gdy milusińscy okupowali stoisko z balonikami, ma­lowaniem buziek i zaplataniem war­koczyków oraz urządzenia rekreacyjne sponsorowane przez Burmistrza War­ki, dorośli chętnie degustowali specja­ły z grilla i kawiarenki. Zainteresowa­nie dzieci budził samochód strażacki, który na ten dzień druhowie z OSP udostępnili do oglądania. Impreza odbywała się wśród pięknej zieleni otaczającej szkołę i na nowoczesnym boisku sportowym. Na scenie zaś trwała prezentacja uczniowskich mu­zycznych talentów. Wspaniała pogoda podsycała sielankowy nastrój. Czuło się tu dobry klimat. Było rodzinnie, przyjemnie, kulturalnie i… smacznie. Taką karkówkę i takie ciasta można zjeść tylko raz w roku w Konarach, na festynie rodzinnym. Organizację pik­niku wszyscy ocenili na piątkę z plu­sem. Rodzice spisali się wspaniale, dopracowali wszystko w każdym calu. Frekwencja rośnie z roku na rok. Tego wydarzenia na prawdę nie można było przeoczyć!

PSP im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce – 11 czerwca

To była nietuzinkowa impreza plenerowa pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo”. Festyn w Ostro­łęce rozpoczęła Dyrektor szkoły Dorota Iskra od gorącego powita­nia gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz gminy – wice­burmistrz Teresa Knyzio, Przewodni­cząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kul­tury i Sportu Krystyna Kurach, Radny Jacek Gawroński, inspektor ds. oświa­ty Małgorzata Iskra oraz Dyrektor CeSiR Marian Górski, sołtysi oko­licznych wsi, Zarząd OSP w Ostro­łęce oraz cała społeczność szkolna z rodzinami. Bogaty zestaw atrakcji przyprawiał o zawrót głowy. Było coś zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Spragnieni przeżyć artystycznych, po­dziwiali efektowne występy uczniów. Wszyscy uczestnicy przeglądu szkol­nych talentów zebrali zasłużone oklaski i zachwyty. A że stawiamy na aktywność i ruch, dlatego ogromnym powodzeniem cieszyło się dziesięć sportowych stanowisk, na których dzieci i rodzice sprawdzali swoje możliwości fizyczne. Ale to nie koniec atrakcji. Organizatorom zależało na tym, aby wychowankowie – chociaż są jeszcze dziećmi – posiadali podstawo­wą wiedzę na temat zachowania w sy­tuacjach trudnych – potrafili udzielić pomocy przedmedycznej, stąd obec­ność uczniów z Sekcji Ratownictwa Medycznego z Liceum Im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Każ­dy mógł sprawdzić się w ratowaniu poszkodowanych w zaimprowizowa­nych wypadkach. Jednak niewątpliwie gwiazdą festynu okazała się instruktor bokwy – Jolanta Gawrońska, która porwała do zabawy tanecznej nie tyl­ko miłośników tańca, ale większość uczestników imprezy. Warto także wspomnieć o kąciku zdrowia i uro­dy, gdzie właściciele lokalnej pasieki, Państwo Tuszyńscy, przedstawiali in­formacje o życiu pszczół, dobroczyn­nym działaniu miodu i zachęcali do degustacji słodkich wyrobów. Pomo­cą edukacyjną i prewencyjną służyła policja – z dzielnicowym Andrzejem Dudą.

Przez cały czas trwania imprezy najmłodsi mogli naskakać się do woli na olbrzymim dmuchańcu i potur­lać w ogromnej kuli. Finał imprezy był rewelacyjny. Na scenie pojawiła się animatorka i zahipnotyzowała wszystkich – tych małych i dużych – festiwalem baniek mydlanych. Było wiele radości i śmiechu. W tym dniu wszystkie łasuchy powinny czuć się dopieszczone, gdyż stoły po prostu się uginały pod ciężarem mistrzowskich specjałów przygotowanych przez ro­dziców. Bawiliśmy się wybornie. Było wesoło, miło, smacznie, zdrowo i ko­lorowo, po prostu rodzinnie. Nasza wspaniała impreza nie odbyłaby się, gdyby nie ogromne wsparcie Urzędu Miasta i Gminy w Warce, MCMS Warka, Instruktora bokwy i Rady Ro­dziców przy Publicznej Szkole Pod­stawowej w Ostrołęce. Dziękujemy! I do zobaczenia za rok.

PSP nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce – 14 czerwca

Środowy poranek przywitał nas niezbyt sprzyjającą aurą – wietrznie, pochmurno, momentami deszczowo. Wszystko do chwili ofi­cjalnego otwarcia corocznie odbywa­jącego się na placu przed Publiczną Szkołą Podstawową Festynu Rodzin­nego. Impreza cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych mieszkańców Warki. Podczas tegorocznego przedsięwzię­cia społeczność „Jedynki” udała się w podróż dookoła świata.

Niecodzienność tej wyprawy po­legała na tym, że uczniowie poszcze­gólnych oddziałów i klas pod czujnym okiem swoich wychowawców prezen­towali krótki występ poświęcony wy­losowanemu wcześniej krajowi – stąd tytuł „Boso przez świat”. Na barwnej scenie działo się bardzo wiele: ryt­miczna salsa, nostalgiczne flamenco czy dynamiczne kroki kowbojów, bardzo szybko przepędziły ciemne chmury gromadzące się nad boiskiem. Całości dopełniały wspaniałe stroje występujących przygotowane lub za­kupione przez niezwykle zaangażo­wanych rodziców. Uczniowskie wy­stępy zostały „okraszone” wspaniałą konferansjerką dwojga nauczycieli: Edyty Wachnickiej i Wacława Cury­ło, którzy mimo początkowej tremy, doskonale poradzili sobie z powierzo­nym im zadaniem.

W przerwach między występa­mi można było zapoznać się z kulturą poszczególnych krajów, spróbować regionalnych potraw czy też zapoznać się z ciekawostkami o danym pań­stwie. Trzeba przyznać, że organiza­torzy naprawdę dobrze wywiązali się zadania, a stoiska poszczególnych klas kusiły swą oryginalnością i różnorod­nością smakołyków. Czas wypełniony rytmiczną muzyką minął niepostrze­żenie, pozostały wspaniałe wrażenia i niecierpliwe oczekiwania na kolejny festyn.

Udostępnij:
← Tak się zaczyna wakacyjna przygoda… Piknik służb mundurowych →

Dodaj komentarz