Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Rozbudowa ulicy Fabrycznej

27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno–Drogowych w Grójcu z Jasieńca. Wartość zadania to 2.253.864,08 zł brutto, a realizacja inwestycji potrwa do 29 września 2017 r. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa części ulicy Fabrycznej w Warce” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce”.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej długości blisko 600 mb i szerokości 6 m wraz z podbudową, chodnikami, zjazdami i zatoką postojową z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie uliczne. W ramach działania wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome w tym progi zwalniające wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie przebudowa rowu wzdłuż ulicy Krótkiej na rów kryty na długości ponad 200 mb – zabudowa kolektora ze studniami, wraz z wykonaniem przepustów, w tym wymianą przepustu pod jezdnią.

Gmina Warka informuje, że w trakcie realizacji inwestycji przebudowana zostanie sieć energetyczna sn i nn.

Przewiduje się realizację inwestycji w oparciu o środki finansowe uzyskane z BOŚ w wysokości do 50% wartości inwestycji.

Poprawiamy targowisko

W celu dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności handlowej przez kupców na miejskim targowisku oraz wygody dokonywania zakupów przez mieszkańców Gminy i turystów, wykonany został kolejny etap utwardzenia placu targowego w Warce. Prace te zrealizował Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o. w porozumieniu z Burmistrzem Dariuszem Gizką. W wyniku ogłoszonego przez Spółkę przetargu wyłoniony został Wykonawca ww. robót, które są fragmentem przyjętego planu systematycznego asfaltowania nawierzchni targowicy. Wykonany w połowie maja br. etap objął powierzchnię 2 100 m². Wartość inwestycji opiewa na kwotę 120.000 zł. Powyższe działania znalazły uznanie w oczach naszych Mieszkańców oraz Gości odwiedzających Warkę.

Ponadto Gmina Warka wykonała odcinek drogi dojazdowej do miejsca pamięci (Kopiec Powstańców Styczniowych 1863 r.)

Modernizacja drogi w Magierowej Woli

Dobra współpraca samorządu gminy Warka z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i MZDW zaowocowała kolejnymi inwestycjami na drogach wojewódzkich w gminie Warka.

Obecnie, na drodze wojewódzkiej nr 731: Potycz – Warka – Falęcice – Białobrzegi w miejscowości Magierowa Wola wykonywany jest remont nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poboczy. Inwestorem jest MZDW. Roboty realizowane są na odcinku ok. 1100 mb przez firmę „PHU” TOWEMO. Wartość umowna wykonywanych robót opiewa na kwotę 1 072 256,63 złotych brutto z terminem realizacji do 05 września 2017 r. Zakres robót obejmuje poza remontem nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, renowację odwodnienia, remont zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz remont nawierzchni zatoki autobusowej i zatoki postojowej.

Ponadto Gmina Warka w porozumieniu z MZDW  opracuje dokumentację techniczną na budowę chodników do przystanków autobusowych w miejscowości Magierowa Wola i Konary.

Udostępnij:
← W nagrodę do Brukseli To był aktywny sezon! →

Dodaj komentarz