Jestem dumny z naszej Gminy

Jestem dumny z naszej Gminy

Rozmowa z Burmistrzem Warki Dariuszem Gizką, która ukazała się w ostatnim wydaniu „Kuriera Wareckiego”.

Minęło 7 lat od objęcia przez Pana Dariusza Gizkę stanowiska Burmistrza Warki. Ta okazja oraz koniec roku skłaniają do refleksji podsumowań. Prezentujemy rozmowę z Burmistrzem Warki, w której dzieli się On z Czytelnikami Kuriera swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z 7 lat pełnienia funkcji oraz przedstawia plany na przyszłość.

Panie Burmistrzu, koniec roku skłania do refleksji. Mija 7 lat odkąd objął Pan stanowisko burmistrza gminy Warka. Jak podsumuje Pan tę kilkuletnią pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa?

Nowoczesne społeczeństwo oczekuje od samorządu sprawnej, wygodnej infrastruktury, ciekawej przestrzeni publicznej, ale także wysokiej jakości edukacji i kultury. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, staramy się w sposób odpowiedzialny gospodarować i wydatkować środki z zachowaniem proporcji między potrzebami naszych mieszkańców.

Od początku mojej pracy na stanowisku burmistrza, tj. od 2010 r., przyjąłem zasadę zrównoważonego rozwoju miasta i gminy, starając się równomiernie inwestować zarówno w obszarach wiejskich, jak i w mieście. Wyznaczony kierunek działań, konsekwentne dążenie do wytyczonych celów przynosi oczekiwane efekty. Obserwując jak zmieniamy nasze miasto i gminę, słuchając mieszkańców, ale także w oparciu o opinie coraz większej liczby przyjeżdzających do nas gości, mam przekonanie, że przyjęta strategia rozwoju była właściwa.

Panie Burmistrzu jakie osiągnięcia przyniosły Panu największą satysfakcję?

Największą satysfakcję daje mi świadomość, że jesteśmy postrzegani jako nowoczesna, przyjazna i prężnie rozwijająca się gmina. Na ten wizerunek pracujemy intensywnie przez ostatnie 7 lat. Chcę przypomnieć, że w tym czasie zmodernizowaliśmy ponad 20 głównych ulic w Warce jak np. ul. Senatorska, Franciszkańska, Pułaskiego, Wysockiego, Mostowa, Cmentarna, Długa, Polna i wiele innych. Z dużą satysfakcją chcę podkreślić, że udało się również utwardzić dziesiątki kilometrów dróg na terenie gminy. Wymienię tylko niektóre z nich: Konary, Podgórzyce, Ostrówek, Pilica, Ostrołęka, Michalczew, Michałów, Budy Opożdżewskie i wiele innych dróg na wsi. Pomimo że zrealizowaliśmy tak wiele modernizacji dróg, mam świadomość, że zakres potrzeb w tej dziedzinie jest ogromny i obiecuję, że będziemy sukcesywnie je realizować.

Zgadzam się z Panem Burmistrzem, że drogi są dla nas bardzo ważne, bo praktycznie wszyscy z nich korzystamy każdego dnia, ale inwestycje gminne prowadzone są również w innych dziedzinach. Na co chciałby Pan jeszcze zwrócić uwagę?

Bardzo ważne dla mieszkańców jest zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ostatnich 7 latach udało się wybudować ponad 30 km sieci wodno-kanalizacyjnych. Ponadto wybudowaliśmy nowoczesną stację uzdatniania wody w Warce i w Bończy. Modernizujemy oczyszczalnię ścieków w Konarach. Posiadamy dokumentację techniczną na wybudowanie 30 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej w północnej części gminy. Opracowaliśmy również koncepcję skanalizowania pozostałego obszaru w południowej części naszej gminy. Widzę możliwość, że w ciągu 10 lat cała gmina Warka będzie skanalizowana. Bardzo dużym wyzwaniem było podjęcie decyzji o modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Zakończona sukcesem realizacja tego zadania daje nam bardzo dużą oszczędność w opłatach za energię elektryczną, co pozwala na kolejne inwestycje dotyczące dalszej rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Wśród Pańskich priorytetów niewątpliwie znajdują się edukacja, kultura i sport jakie w działania zostały podjęte w ostatnich latach w tych dziedzinach?

Wydatki na oświatę stanowią prawie 50 % realnych dochodów gminy. To bardzo poważna pozycja. Dzięki przemyślanym, rozsądnym decyzjom sprawnie wprowadziliśmy reformę oświaty w naszej gminie utrzymując dotychczasową sieć szkół i nie redukując zatrudnienia.  Przez ostatnie lata aktywnie uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z programów rządowych między innymi:

  • Radosna szkoła – wybudowano plac zabaw przy PSP nr 2,
  • Moje Boisko Orlik 2012 – wybudowano kompleks sportowy przy PSP nr 2,
  • Aktywna tablica – zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do PSP nr 1 i PSP nr 2,
  • Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczna – 6 szkół,
  • Wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Realizowaliśmy również programy współfinansowane z funduszy unijnych między innymi:

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Warka – 7 szkół podstawowych,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka – zakup 100 komputerów dla szkół oraz dla osób indywidualnych.

Bardzo ważne jest dla mnie również wpieranie mieszkańców w obszarze kultury fizycznej i sportu. Dążymy do stworzenia infrastruktury sprzyjającej rozwojowi aktywności mieszkańców. W ostatnich latach realizowane były inwestycje dzięki którym mieszkańcy mogą spędzić aktywnie czas. Powstało między innymi boisko Orlik w Warce, boiska oraz place zabaw na terenach wiejskich, zrewitalizowany został Park Saski, wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Mostowej, która w tym roku została wydłużona o kolejny kilometr wzdłuż Pilicy. W roku ubiegłym wybudowaliśmy nowoczesny kompleks lekkoatletyczny z którego intensywnie korzysta zarówno młodzież jak i dorośli z całej gminy Warka. Wszystkie te inwestycje realizowane były przy wsparciu środków zewnętrznych. Oczywiście mamy ambitne plany w zakresie poszerzania bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście i konsekwentnie będziemy je realizować.

Bardzo ważnym elementem życia społecznego jest ochrona zdrowia. W ostatnich latach widzimy duże zmiany w wareckim ZOZ-ie. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na ten temat?

Odważne decyzje, które podjąłem w 2013 r. dotyczące reorganizacji SPZOZ-u w Warce cały czas przynoszą zamierzone efekty. Nasz ośrodek zdrowia zmienił całkowicie swoje oblicze. W 2014 r. został zrealizowany I etap przebudowy budynku obejmujący kompleksową termomodernizację. Na końcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy II etap polegający na kompleksowym kapitalnym remoncie wszystkich wnętrz. Nasi pacjenci będą korzystali z nowoczesnych, dobrze wyposażonych gabinetów. Podwyższenie standardu bazy lokalowej było jednym z elementów, który przyczynił się do pozytywnego rozstrzygnięcia konkursów – na świadczenie opieki z zakresu nocnej świątecznej opieki zdrowotnej oraz udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Kontrakty te zawarto na okres 5 lat – do 2022 r. Systematycznie staramy się podnosić jakość usług dla naszych mieszkańców. Niestety jak wszystkim podmiotom w całej Polsce, brakuje nam lekarzy, ale staramy się radzić sobie z tym problemem.

Gmina Warka wyróżnia się na mapie aktywności społecznej powiatu. Funkcjonuje tu wiele aktywnych grup i organizacji, rozwijają się świetlice wiejskie. Jak Pan mógłby to skomentować?

Uważam, że aktywni mieszkańcy to jeden z najważniejszych zasobów Gminy. Cieszę się, że udało nam się stworzyć atmosferę, która uwolniła tę społeczną energię. Chciałbym podkreślić, że w Gminie Warka funkcjonuje osiem grup senioralnych co stanowi połowę grup działających w całym powiecie grójeckim, a ciągle powstają nowe organizacje. Jestem przekonany, że nasi mieszkańcy to ludzie z ogromnym potencjałem. Przy naszym wsparciu realizują wiele ciekawych projektów, imprez, wydarzeń, które służą całej naszej społeczności. Cieszy mnie, że działamy wspólnie i wraz z jednostkami samorządowymi stwarzamy szeroką ofertę spędzania wolnego czasu dla naszych mieszkańców.

Jakie gmina Warka ma perspektywy rozwoju na przyszłość?

Przed samorządem gminy Warka w ciągu kilku najbliższych lat stoi kluczowe dla rozwoju zadanie.  Rozpoczęty już proces inwestycyjny modernizacji linii kolejowej Nr 8 radykalnie wpłynie na potrzeby społeczne naszych mieszkańców. Z całą pewnością wzrośnie zainteresowanie naszym miastem jako miejscem zamieszkania. Musimy się do tego solidnie przygotować zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i  społecznej. Kondycja finansowa gminy jest dobra. Mam wizję dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta i gminy i chciałbym kontynuować realizację przyjętej strategii. Jeśli mieszkańcy kolejny raz obdarzą mnie zaufaniem, podejmę się tego zadania na kolejną kadencję.

Korzystając z okazji, że Kurier Warecki dotrze do czytelników tuż przed Świętami i Nowym Rokiem, chciałbym przekazać Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Warka życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i aby nadchodzący Nowy Rok był rokiem pomyślnym dla Państwa, dla Waszych rodzin i dla całej Naszej Gminy.

Dziękujemy za rozmowę i przyłączamy się do życzeń.

Udostępnij:
← Czas na Czerwone Jabłuszko Wyrusz z Orszakiem Trzech Króli! →

Dodaj komentarz