Nieodpłatna pomoc prawna w Warce

Nieodpłatna pomoc prawna w Warce

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Burmistrza Warki i Starostę Powiatu Grójeckiego od 2 stycznia 2018 roku w Warce świadczone są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Pięć dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie – od 8:30 do 12:30 w „Dworku na Długiej” (ul. Długa 3) osoby fizyczne, którym przysługuje pomoc prawna zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mogą korzystać ze wsparcia adwokata Marcina Białeckiego.

Uprawnionymi do skorzystania z darmowej porady prawnej są osoby fizyczne, które:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i wobec których nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny lub
 3. uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 4. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
 5. nie ukończyły 26 lat, lub
 6. ukończyły 65 lat, lub
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub
 8. są w ciąży (wyłącznie w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Aby uzyskać pomoc prawną konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego powyższe warunki, tj.:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny, lub
 3. zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 5. dokumentu stwierdzającego tożsamość (jak np. dowód osobisty), lub
 6. oświadczenia, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 7. dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORAD!

Udostępnij:
← Noworoczny koncert Moderato Droga ku niepodległości wiodła poprzez Powstanie Styczniowe! →

Dodaj komentarz