List Burmistrza Warki Dariusza Gizki

List Burmistrza Warki Dariusza Gizki

Prezentujemy Państwu list Burmistrza Warki opublikowany we wrześniowym Kurierze Wareckim.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Warka

Wywiązując się ze zobowiązań złożonych Państwu w oparciu o zapisy ustawy  o Samorządzie Gminnym art. 7 ust. 1 mam przyjemność poinformować Państwa o tym co, zostało zrealizowane przez Samorząd Miasta i Gminy Warka przez ostatnie dwie kadencje.

Przypominam, że w momencie objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza 14 grudnia 2010 roku sytuacja finansowa gminy była bardzo zła. Na koniec roku zadłużenie gminy sięgało 30 milionów złotych, co stanowiło ok. 60% dochodów gminy. Twarda dyscyplina finansów, którą wprowadziłem 8 lat temu, przyniosła oczekiwane efekty. Chociaż zrealizowaliśmy tak wiele inwestycji, zadłużenie na chwile obecną wynosi około 13 mln zł., co stanowi 17,85% planowanych dochodów. Daje to gminie Warka możliwość dalszego dynamicznego rozwoju.

Lata 2010-2018 były rekordowe w zakresie wykonanych inwestycji i remontów. Na terenie miasta i gminy Warka zostały zrealizowane inwestycje ze środków publicznych na łączna kwotę ponad  120 mln złotych.

Do ważniejszych zdań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich latach należą między innymi:

Infrastruktura drogowa

Przebudowa ciągu ulic: Senatorska, Franciszkańska, Pułaskiego, Wysockiego i Mostowa, Długa, Cmentarna i Wysockiego, Cmentarnej z łącznikiem do ul. Ledóchowskiego, Lewandowskiej, Kusocińskiego i Chylińskiego.

Zmodernizowaliśmy kilometry dróg w całej gminie między innymi w miejscowościach: Biskupice Nowe,  Bończa, Branków, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gąski, Grażyna, Grzegorzewice, Gucin, Hornigi, Kalina, Kazimierków, Klonowa Wola, Konary, Konary-Podgórzyce, Laski, Lechanice, Magierowa Wola, Michalczew, Michałów Parcele, Michałów Dolny, Michałów Górny, Murowanka, Niwy Ostrołęckie, Opożdżew, Ostrołęka, Ostrówek, Palczew, Palczew Parcela, Pilica, Podgórzyce, Przylot, Prusy, Stara Warka, Wola Palczewska.

Infrastruktura komunalna

Zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Warce i w Bończy. Przebudowano kotłownię oraz sieć ciepłowniczą  z węzłami cieplnymi na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Wybudowaliśmy budynek komunalny w Laskach. Rozbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Konarach i sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Konar. Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w miejscowościach: Grzegorzewice, Laski, Podgórzyce, Wichradz, oraz w Warce w ulicy: Cmentarnej, Dickensa, Grójeckiej, Paska, Potokowej, Wichradzkiej. Obecnie trwają prace w miejscowości Ostrówek.

Oświata

Wybudowaliśmy nowoczesne 10-cio oddziałowe przedszkole dla 250 dzieci. Wybudowano kompleksy sportowo-rekreacyjne przy placówkach oświatowych przy Gimnazjum nr 1 w Warce (obecnie SP nr 1), w Konarach,  Dębnowoli, Wrociszewie, Nowej Wsi. Wybudowaliśmy boisko sportowe ,,Orlik’’ przy PSP nr 2 w Warce.  Wykonaliśmy remonty w placówkach oświatowych: SP nr 1 w Warce, PSP nr 2 w Warce, Konary, Nowa Wieś,  Ostrołęka, Wrociszew, Michałów.

Sport, turystyka i rekreacja

Zrealizowano projekty ,,Warka Turystyczną Perła Mazowsza’’ oraz ,,Ochrona bioróżnorodności terenów nadpilicznych’’. Wybudowano ścieżkę edukacyjno-rekreacyjna nad rzeka Pilicą. Powstał kompleks lekkoatletyczny w Warce. Wybudowano siłownie zewnętrzne (przy Dworku na Długiej, deptaku PSP nr 2, w Bończy i w Ostrołęce).

Bezpieczeństwo mieszkańców

Zmodernizowaliśmy istniejące oświetlenie uliczne na terenie całej gminy Warka ( lampy LED). Rozbudowaliśmy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Brzezinki, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gośniewice, Grażyna, Gucin, Hornigi, Konary, Krześniaków, Laski, Magierowa Wola. Zakupiliśmy nowe samochody dla OSP i zmodernizowaliśmy strażnice OSP. Zrealizowaliśmy 4 etapy monitoringu miejskiego.

Jako Burmistrz Warki mam ogromną satysfakcję z wykonania wymienionych wyżej zadań i poczucie dobrze spełnionej misji zarządzania gminą, jaka została mi przez Państwa dwukrotnie powierzona.

Wierzę, że w atmosferze zgody i współpracy miasto i gmina Warka będzie coraz piękniejsza, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów oraz odwiedzających nas gości.

Burmistrz Warki – Dariusz Gizka

Udostępnij:
← Dojrzała Jabłkowa Warka 113km Pilicą… z finałem w Warce →

Dodaj komentarz