Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

Zebraniem w OSP Konary rozpoczęła się kampania sprawozdawcza Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Warka.

Przeprowadzenie zebrań w każdej OSP wynika ze statutu, który zobowiązuje do odbycia w każdej jednostce zebrań sprawozdawczych w pierwszym kwartale każdego roku, a co pięć lat zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Celem przybliżenia tematyki zebrań, posłużę się przykładem zebrania w największej jednostce gm. Warka tj. OSP w Brankowie, które odbyło się 24 stycznia.

Na zebranie przybyli: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, kpt. z KP PSP w Grójcu Michał Kołacz, Prezes Zarządu Gm. ZOSP RP Marian Górski, Wiceprezes Krzysztof Winek, Komendant Gminny Henryk Fudecki, inspektor UM Wojciech Kanarek.

Porządek zebrania: otwarcie, wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, minutą ciszy uczczono odejście z grona jednostki czterech druhów. Następnie przyjęto porządek zebrania, zapoznano z protokołem z poprzedniego zebrania, odczytano sprawozdanie z działalności finansowej oraz komisji rewizyjnej. Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało przyjęte jednomyślnie.

Bardzo ważnym punktem każdego zebrania jest przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na 2020 r. Po dyskusji nad planami został przegłosowany plan działalności i plan finansowy. W OSP Branków dodatkowo do zebrań sprawozdawczych druhowie włączyli prezentację multimedialną w której pokazano w formie zdjęć i krótkich filmików działalność gospodarczą, bojową oraz przygotowanie do ćwiczeń i ćwiczenia drużyny seniorskiej i młodzieżowej. Po wolnych wnioskach podjęto też uchwałę i przyjęte wnioski do realizacji.

Zebranie referowali: druh Mariusz Kamiński – przewodniczący zebrania oraz przedstawiający sprawozdania z działalności gospodarczej i plan finansowy, druh Łukasz Zawadzki – protokolant oraz przedstawiający sprawozdanie finansowe, druh Jerzy Mirkowski – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, druh Paweł Rąbkowski – sprawozdanie z działalności bojowej oraz planu na 2020 r. druh Michał Kamiński – prezentacja multimedialna a także pełniący rolę dokumentalisty fotograficznego.

OSP Branków w 2019 r. pozyskała sprzęt: pompa szlamowa PH 2400 – z programu PZU „Pomoc To Moc”, z programu MSWiA ,,5000 plus” zakupiono koszarówki (10 kpl.), węże ssawne sportowe 110 (2 szt.), węże W-52 sportowe (2 szt.), prądownice sportową (1 szt.), hydronetki sportowe (2 szt.), ze środków Urzędu Gminy Warka pozyskano ubranie specjalne „UPS” (1 kpl.), rękawice specjalne (2 szt.), buty specjalne (2 pary) węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.) a ze środków lasów państwowych koszarówki (2 szt.).

Burmistrz Dariusz Gizka ustosunkował się do wysłuchanych sprawozdań i planów. Podkreślił rolę, jaką odgrywają strażacy – ochotnicy w realizowanych zadaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia i mienia. Podziękował za całą działalność, która nie ograniczała się tylko do spraw p.poż. ale też do dbania o obiekt i otoczenie, udział w różnego rodzaju uroczystościach świeckich i kościelnych, współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, pomocy i organizacji różnego rodzaju imprez na terenie Warki, pozyskiwanie środków z innych źródeł niż Gmina.

Komendant Henryk Fudecki podkreślił, że jako jedyna jednostka z gm. Warka zawsze po powiadomieniu alarmowym wyjeżdżała do akcji. OSP Branków, jako jedyna jednostka, ma drużynę młodzieżową, która regularnie bierze udział w powiatowych zawodach pożarowych, a drużyna seniorska reprezentowała gminę w zawodach powiatowych w Grójcu.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej przybliżył sytuację przeciwpożarową w powiecie grójeckim z zaznaczeniem, że nastąpił znaczny wzrost wyjazdów do różnego rodzaju zagrożeń oraz przybliżył jakie jednostki miały najwięcej wyjazdów z poszczególnych Gmin. Wszyscy goście życzyli realizacji planów, więcej spotkań szkoleniowych, prewencyjnych, a jak najmniej wyjazdów bojowych.

Po spotkaniu druhowie wspólnie z gośćmi zrobili sobie wspólne zdjęcie z pozyskanym sprzętem.Zebranie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez panie związane z druhami z jednostki.

Przedstawiam grafik wszystkich zebrań sprawozdawczych w OSP w 2020 roku: OSP Konary (11.01), OSP Branków (24.01), OSP Michalczew (25.01), OSP Opożdżew (31.01), OSP Nowa Wieś (1.02), OSP Michałów Dolny (8.02), OSP Ostrołęka (15.02), OSP Grzegorzewice (22.02.), OSP Laski (29.02), OSP Piaseczno (7.03), OSP Gąski (21.03) i OSP Warka (29.03).

Po przeprowadzeniu wszystkich zebrań odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego, na którym nastąpi podsumowanie organizacji i przebiegu zebrań oraz planów na 2020. O ważniejszych zrealizowanych zadaniach zakupowych w 2019 r. oraz planach przedstawimy artykuł w kwietniowym numerze Kuriera Wareckiego.

Wzorem lat poprzednich Zarząd Gminny 28 lutego w PSP Konary przeprowadzi eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” w trzech grupach tj.

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klas I–VI,

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klas VII–VIII,

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Najlepsi z poszczególnych grup pojadą 11 marca do Grójca na eliminacje powiatowe.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Warce – Marian Górski

 

Udostępnij:
← W poszukiwaniu śniegu Młodzi koszykarze walczą! →

Dodaj komentarz