Absolutorium dla Burmistrza Warki jednogłośnie

Absolutorium dla Burmistrza Warki jednogłośnie

6 sierpnia podczas sesji Rady Miejskiej w Warce Radni jednogłośnie podjęli uchwałę udzielającą Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Zanim  jednak podjęto uchwałę absolutoryjną, Burmistrz Warki przedstawił raport o stanie gminy.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Radni udzielili Burmistrzowi Warki wotum zaufania. Następnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warka za 2019 r., sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia gminy, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a także pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Warce jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli organu stanowiącego gminy nad organem wykonawczym. Udzielenie Burmistrzowi Warki absolutorium oznacza, iż prawidłowo został zrealizowany budżet i jest wyrazem uznania dla jego działalności w roku ubiegłym.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Powszechny Spis Rolny 2020 Ikony Księdza Drąga w Muzeum →

Dodaj komentarz