Więcej
  Strona głównaInstytucjeRekultywacja składowiska odpadów w Warce

  Rekultywacja składowiska odpadów w Warce

  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne formalnie funkcjonuje w Warce od  1995 r., a w praktyce składowanie  rozpoczęto dużo wcześniej. Na składowisko przyjmowano odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz m.in. z rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, przetwórstwa żywności i inne. Tego rodzaju odpady są głównym źródłem emisji odorowej.

  Samorząd Gminy Warka podjął się bardzo trudnego zadania rekultywacji wysypiska, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańcom na wiele lat.

  Firma wyłoniona do rekultywacji Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Białystok rozpoczęła prace rekultywacyjne na składowisku odpadów w Warce zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. Wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego było przekazanie terenu wysypiska podmiotowi realizującemu inwestycję. W związku z tym Rada Miejska w Warce podjęła uchwałę o wydzierżawieniu ww. firmie wysypiska. W konsekwencji powoduje to, że podmiot wyłoniony do rekultywacji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na wysypisku.  Od samego początku procesu nadzór nad inwestycją pełnią powołane do tego instytucje państwowe: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  Rekultywacja składowiska przebiega w następujący sposób.

  W pierwszym etapie do rekultywacji używane są odpady ustabilizowane biologicznie.

  Kompost, który stanowi główny materiał do budowy warstwy podstawowej, przed przyjęciem kierowany jest do reaktorów, gdzie poddawany jest procesom dojrzewania, intensywnej obróbki i stabilizacji. Największy udział w strukturze zdeponowanych odpadów (tj. 74,9%) mają odpady o frakcji < 10 mm.

  Na składowisku jednocześnie budowana jest warstwa wyrównawcza oraz okrywa rekultywacyjna, która ma na celu zabezpieczenie złożonych odpadów.

  Do chwili obecnej wykonano warstwę wyrównawczą na ok. 60-70% powierzchni, sukcesywnie dokonuje się odspajania i zagęszczania odpadów, formowane są skarpy i wierzchowina do zakładanych rzędnych, a także sukcesywnie budowana jest warstwa okrywowa.

  Na warstwie okrywowej zostanie rozłożona warstwa humusu, który zapewni docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska.

  Wszelkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Radomiu w oparciu o wydane decyzje administracyjne, w których określone zostały ilości i rodzaje materiałów i odpadów, jakie można użyć do rekultywacji składowiska oraz harmonogram prac rekultywacyjnych. Każda dostawa odpadów jest ewidencjonowana w systemie informatycznym BDO (Baza Danych o Odpadach), który informuje o rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz o wytwórcy odpadów i transportującym.

  Zgodnie z wytycznymi prowadzony jest monitoring środowiskowy przez akredytowane laboratorium, tj. badane są m.in.:

  • skład i poziom wód podziemnych,
  • skład i poziom wód odciekowych,
  • skład i emisja gazu składowiskowego,
  • osiadanie składowiska.

  Warto podkreślić, że  wyniki badań na bieżąco przekazywane są Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie.

  Gmina na podstawie wiedzy od Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowego, pomimo różnych niedociągnięć występujących po stronie wykonawcy, stwierdza, że nie występują sytuacje awaryjne mające wpływ na stan środowiska, które obligowałaby ww. instytucje państwowe do wstrzymania prac na wysypisku.

  Zarówno Mieszkańcy jak i Samorząd gminy z niecierpliwością oczekują ostatecznego efektu, gdzie w miejscu funkcjonującego kilkadziesiąt lat wysypiska powstanie przyjazny wizualnie zagospodarowany w zieleń teren.

  Składowisko odpadów w dniu przejęcia przez ZUK Białystok Sp. z o.o. /28 czerwca 2018 r./

  Składowisko odpadów – stan obecny /27 marca 2023 r./

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE