Rewolucja w odbiorze odpadów komunalnych

Rewolucja w odbiorze odpadów komunalnych

Przypomnijmy, że od stycznia 2014 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Warka zajmuje się Związek Międzygminny Natura w skład którego poza naszą gminą wchodzą również: Chynów, Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, Błędów oraz Promna.

W listopadzie 2018 roku Związek rozstrzygnął kolejny przetarg na okres od 1.12.2018 do 31.12.2019 na odbiór odpadów komunalnych w którym firmy odbierające śmieci złożyły oferty znacznie droższe w stosunku do wcześniejszego okresu. Wzrost ten spowodowany był m.in. następującymi czynnikami:

  • bardzo duży wzrost w latach 2017-2018 z 74,26zł na 140,00zł opłaty środowiskowej za składowanie odpadów komunalnych wynikającej z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska (Dz.U. z 29.12.17 poz. 2490 i Dz.U. z 16.11.15 poz. 1875),
  • bardzo duży wzrost w latach 2017-2018 z 233,00zł na 327,98zł opłaty za przyjęcie każdej tony śmieci w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Radomiu (RADKOM) do której odpady komunalne z gminy Warka muszą zostać obowiązkowo dostarczone,
  • duży wzrost w latach 2016-2018, z 4000 do 6000 ton rocznie ilości produkowanych w gminie Warka śmieci, co spowodowane jest w dużym stopniu przebywaniem na terenie gminy ponad 6 tys. cudzoziemców, którzy pracując w różnych branżach (m.in. handel, budownictwo, rolnictwo) produkują śmieci, a nie są zgłaszani do wnoszenia opłat,
  • konieczność zgodnie z nową Ustawą wprowadzenia dodatkowej frakcji w segregacji odpadów (papier, tektura) co powoduje wzrost liczby kursów śmieciarek,
  • wzrost cen paliwa, energii, kosztów pracy.

Związek Międzygminny Natura wobec powyższego zmuszony został do podjęcia uchwały o podwyżce cen dla odbiorców indywidualnych z 10 na 21zł dla odpadów segregowanych oraz z 15 na 32zł dla odpadów niesegregowanych.

Tak radykalna podwyżka spowodowała decyzję Burmistrza Warki o przedłożeniu na Radzie Miejskiej w Warce 17 grudnia 2018 roku uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Warka ze Związku Międzygminnego Natura, którą radni przyjęli jednogłośnie. Jednakże zgodnie ze statutem Związku członkostwo w Związku ustaje po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie uchwały, ze skutkiem na 31 grudnia 2019 roku.

Kiedy w roku 2013 weszła w życie nowa ustawa zmieniająca całkowicie system gospodarowania odpadami warecki Zakład Usług Komunalnych nie był gotowy aby konkurować z dużymi, profesjonalnymi firmami, nie miał wystarczającej ilości sprzętu zarówno dużego (np. śmieciarek) jak i małego (np. koszy dla wszystkich domostw), ani też zaplecza (np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Stworzenie Związku Międzygminnego i aktywny w nim udział władz Warki spowodował, że warecki ZUK mógł jako członek dużego konsorcjum obsługiwać teren gminy Warka stale rozwijając się, dając prace mieszkańcom gminy i wzmacniając swój potencjał. Dziś warecka spółka jest gotowa do samodzielnej obsługi skomplikowanego systemu odbioru odpadów komunalnych. Dlatego też Gmina Warka mogła podjąć decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Natura zakładając, że przygotowując jeszcze w 2019 roku nowy przetarg na odbiór od 1 stycznia 2020 roku odpadów komunalnych z terenu gminy Warka będzie miała realny wpływ na wysokość cen śmieci.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Jest już świąteczny numer Kuriera Wareckiego! Wareckie świąteczne drzewka →

Dodaj komentarz