Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku w Gminie Warka

Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku w Gminie Warka

26 listopada br. Rada Miejska przyjęła stawki podatku od nieruchomości. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmian.

Rada Miejska zdecydowała się na podniesienie podatku od nieruchomości. Stawki w 2021 roku będą nieco wyższe niż obecnie:

  • za 1 m2 powierzchni gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie płacił 0,93 zł, a za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą – 21,80 zł. Maksymalna stawka podatku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wynosi odpowiednio 0,99 za m2 i 24,84 za m2.
  • za 1 ha gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,30 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 4,99 za 1 ha.
  • za 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 0,52 za m2.
  • za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w  ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 802) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 3,28 za m2.
  • za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,75 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 0,85 za m2. Od 01.01.2021 dotyczy również budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
  • za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 11,62 za m2.
  • za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60 zł. Maksymalna stawka podatku wynosi 5,06 za m2.
  • za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,90 zł, z tego letniskowych wykorzystywanych w celu rekreacji indywidualnej – 6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Maksymalna stawka podatku wynosi 8,37 za m2.

Mimo wzrostu stawek podatku od nieruchomości w Gminie Warka są one dalekie od maksymalnych przewidywanych przez ministra finansów.

Podatek rolny na tym samym poziomie.

Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta, która w tym roku nieco wzrosła z 58,46 zł do 58,55 zł. Podatek za 1 ha przeliczeniowy w 2021 roku wyniesie 146,38 zł, w 2020 wynosi 146,15 zł.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Sukces młodych piłkarzy Zmienne szczęście WTS Warka →

Dodaj komentarz