1.2 C
Warka
środa, 30 listopada, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucje10 lat minęło… Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego

  10 lat minęło… Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego

  W tym roku przypada 10. rocznica działalności Społecznego Komitetu im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na Rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu 2012-2022. W tym roku również obchodzimy kolejne rocznice związane z patronem Społecznego Komitetu: 160. rocznica urodzin ks. Ciemniewskiego, 95. rocznica jego śmierci, 125. rocznica objęcia parafii w Warce i 115. rocznica restauracji kościoła św. Mikołaja Biskupa w Warce.

  „…Nowe nastają czasy, niestety, aż nadto prozaiczne czasy: jakiś wewnętrzny niepokój trawi społeczeństwo ludzkie i odwraca je od rzeczy idealnych i podnioślejszych ku rzeczom poziomym, materialnym i ziemskim…

  Marceli Ciemniewski „Dzieje Miasta Warki” (1924)

  Ksiądz Marceli Ciemniewski urodził się 3 stycznia 1862 r. w Warszawie, w rodzinie szlacheckiej. Ojciec był nauczycielem historii i języków obcych, stąd podstawową naukę otrzymał w domu rodzinnym. W roku 1884 otrzymał święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w zakładzie poprawczym w Studzieńcu k. Mszczonowa, a od 4 lutego 1897 r. został proboszczem w Warce. W czasie pracy duszpasterskiej otrzymał godności duchowne: Kanonika Warszawskiej Kapituły Metropolitalnej (Prałata 1907) i asesora w Kolegium Rzymskokatolickim w Petersburgu (1910 – 1913). Był inicjatorem wielu przedsięwzięć, m. in.: odrestaurowania kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Warce (1907), założenia Komitetu Opieki nad Rodzinami Żołnierzy I Wojny Światowej oraz biblioteki (1913). Z Jego inicjatywy i pod Jego nadzorem w latach 1913 – 1927 działało przedszkole (ochronka) w budynku poklasztornym. Był organizatorem pięcioletniego progimnazjum, gdzie wykładał łacinę, grekę i etykę. Był również inicjatorem powstania w 1924 r. szkoły zawodowej, która mieściła się przy ul. Franciszkańskiej w Warce. Napisał pierwszą monografię o Warce pt. Dzieje Miasta Warki (1924) oraz rozprawę pt. Kiedy nastąpi Koniec Świata? (1906). Był także wydawcą i redaktorem pierwszej gazety lokalnej „Gawędy Wieczorne”. Ksiądz Marceli Ciemniewski jest postacią szczególną, której Warka bardzo dużo zawdzięcza. Jego wielkie zaangażowanie w życie religijne i społeczne przyczyniło się do rozwoju nauki i oświaty, a jego badania historyczne służą kolejnym pokoleniom w poznawaniu przeszłości miasta i regionu, uczą szacunku dla przeszłych pokoleń, są elementem wychowania patriotycznego. Ksiądz Marceli Ciemniewski zmarł 26 marca 1927 r. w Warce i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

  Zdjęcie – Ks. Marceli Ciemniewski (1862-1927)

  Dnia 7 lutego 2012 r. z inicjatywy Marii i Andrzeja Gutów zawiązał się Komitet Organizacyjny Obchodów 150. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Komitet przyjął do realizacji następujące zadania: wykonanie prac konserwatorskich pomnika nagrobnego, ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodzonych rocznic, zorganizowanie uroczystości rocznicowych, przybliżenie społeczeństwu postaci ks. M. Ciemniewskiego poprzez działalność edukacyjną – wystawy, koncerty, spotkania, publikacje. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Rocznic Rada Miejska w Warce ustanowiła rok 2012 Rokiem ks. Marcelego Ciemniewskiego oraz nadała Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce imię ks. Marcelego Ciemniewskiego.

  W dniu 28 marca 2012 r. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce odbyły się uroczystości rocznicowe. W krużgankach kościoła otwarta została wystawa poświęcona postaci gorliwego kapłana, żarliwego patrioty i miłośnika Warki. Opracowanie merytoryczne wystawy – Maria i Andrzej Gut, fotografie i reprodukcje Waldemar Tereszkiewicz, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku Andrzej Zaręba. Ekspozycja zawiera informacje dotyczące życia, pracy duszpasterskiej i inicjatyw podejmowanych przez ks. Marcelego Ciemniewskiego. Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kanon. Grzegorza Krysztofika – proboszcza parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce w intencji ks. Marcelego Ciemniewskiego. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przy grobie księdza M. Ciemniewskiego zostały odmówione modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze.

  W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. podczas uroczystości w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona ks. Marcelemu Ciemniewskiemu.

  Na powyższe przedsięwzięcia Komitet Organizacyjny pozyskiwał środki poprzez sprzedaż okolicznościowych cegiełek, wpłaty przez darczyńców na specjalne konto. W dniach 1 i 2 listopada 2012 r. przy współpracy z Dworkiem na Długiej Komitet zorganizował pierwszą kwestę na wareckim starym cmentarzu na ratowanie zniszczonych zabytkowych grobów. Dzięki ofiarności lokalnej społeczności wykonano renowację pomnika nagrobnego ks. Marcelego Ciemniewskiego i rozpoczęto prace konserwatorskie kolejnych zabytkowych nagrobków.

  Zdjęcie – Tablica pamiątkowa w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Fot. W. Tereszkiewicz

  Dnia 9 grudnia 2012 r. odbyły się uroczystości zakończenia Roku Księdza Marcelego Ciemniewskiego oraz działalności Komitetu Organizacyjnego Obchodów rocznic. Po zakończeniu uroczystej Mszy św. w intencji członków Komitetu, ich rodzin oraz osób kwestujących i darczyńców zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji wspierających działania na rzecz upamiętnienia postaci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Odbył się też program artystyczny oparty na „Gawędach Wieczornych” – pierwszej gazecie lokalnej redagowanej i wydawanej przez Ks. Ciemniewskiego. Wydany został też okolicznościowy folder ukazujący wszystkie powyższe uroczystości.

  Komitet Organizacyjny Rocznic ks. M. Ciemniewskiego działał w składzie: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Maria Gut – sekretarz, Grażyna Kijuc – skarbnik, Andrzej Zaręba – członek Zarządu, śp. Maria Bieńkowska, Andrzej Niemirski, s. Rafaela Rusin, Zbigniew Strus, Waldemar Tereszkiewicz. Nad całością prac Komitetu czuwał ks. Grzegorz Krysztofik – proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

  W roku 2013 Komitet Organizacyjny rocznic przyjął nazwę – Społeczny Komitet im. ks. M. Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu i rozpoczął działania na rzecz odnowy kolejnych zabytkowych nagrobków. W ciągu 10 lat działalności Społecznego Komitetu oraz wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli udało się uratować przed zniszczeniem 19 nagrobków i płyt nagrobnych (razem 23 obiekty). Nadal jednak wiele innych wymaga pilnej renowacji i od troski naszego pokolenia zależy, ile z nich zostanie jeszcze uratowanych. Cieszy fakt zwiększania się liczby osób zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na ten cel, jak również wszystkich tych, którzy chętnie wspierają tę inicjatywę. Coroczne wspieranie Kwesty przez mieszkańców Warki świadczy o uznaniu potrzeby ratowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Cmentarze, jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpanym źródłem wiedzy o minionym życiu pojedynczych ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu i całego narodu.

  14 maja 2017 r. Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego… zorganizował uroczystości z okazji 5. rocznicy działalności. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w intencji członków Komitetu i ich rodzin, osób kwestujących i wspierających działalność Społecznego Komitetu. Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, gdzie złożone zostało sprawozdanie z pięcioletniej działalności, odbyła sie prezentacja osiągnięć Społecznego Komitetu – pokaz multimedialny, wręczenie wyróżnień i podziękowań, odbył się również program artystyczny.

  Społeczny Komitet rozpoczynał działalność dziesięć lat temu, w okresie tym skład się zmieniał. Obecnie w Komitecie działają: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Maria Gut – sekretarz, Andrzej Zaręba – członek Zarządu, Andrzej Niemirski i Waldemar Tereszkiewicz – członkowie. Działania jego wspierane były przez: Parafię Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, Parafię Św. Mikołaja Biskupa w Warce, Dworek na Długiej w Warce, Towarzystwo Miłośników Miasta Warka, Urząd Miejski w Warce, Zakład Usług Komunalnych w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Grupę Rekonstrukcji Historycznej w Warce, Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II Chorągiew Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Od samego początku powstania Społeczny Komitet współpracuje z p. Krystyną Antoniak magistrem sztuki posiadającej kwalifikacje w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych w obiektach zabytkowych, rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorskiej przy ZPAP. W roku 2021 i 2022 Społeczny Komitet w porozumieniu z ks. Jarosławem Kucharczykiem proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce i przy zaangażowaniu Mikołaja Guta złożył dwa wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, obydwa wnioski uzyskały ocenę pozytywną. Pozwoli to na wykonanie kolejnych pilnych prac konserwatorskich. W tym roku planowana jest renowacja zabytkowego nagrobka Genia i Kazia Wilczyńskich z 1 poł. XX w., oraz oczyszczenie nagrobków, których prace konserwatorskie wykonane były w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  Należy podziękować wszystkim, którzy chętnie wspierają działania Społecznego Komitetu. Szczególne podziękowania należą się proboszczowi parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce ks. kanonikowi Grzegorzowi Krysztofikowi – rezydentowi oraz obecnemu proboszczowi ks. Jarosławowi Kucharczykowi za przychylność, współpracę i wspieranie działań, darczyńcom płyt z piaskowca i przetransportowania ich z Szydłowca do Warki: Zdzisławowi Maszkiewiczowi z Pionek, Januszowi Zawodnikowi z Szydłowca oraz Magdalenie i Józefowi Figarskim z Jastrzębia, Krzysztofowi Szczepanikowi rzemieślnikowi z Warki za wykonanie tablicy informacyjnej przed wejściem na cmentarz oraz za wykonywanie wszystkich elementów metalowych przy nagrobkach.

  Lista osób kwestujących w latach 2012 – 2021 (151 osób kwestujących)

  W dziewięciu kwestach uczestniczyli: Gut Andrzej, Gut Maria, Gut Mikołaj, Jasiński Andrzej, Tereszkiewicz Waldemar. W ośmiu kwestach: Domańska Irena, Kaczmarek Artur, Kijuc Grażyna, Kreczmański Janusz, Niemirski Andrzej, Sadowska Danuta. W siedmiu kwestach: Gabler Sławomir, Kijuc Krzysztof, Tereszkiewicz Małgorzata. W sześciu kwestach: Chojnacka Małgorzata, Chojnacki Romuald, Gajownik Adam, Gut Maksymilian, Kasprzak Dariusz, Kołodziejski Jerzy, Niemirski Dominik, Rzeźnik Aldona, Rzeźnik Paweł, Setniewska Teresa. W pięciu kwestach: śp. Bieńkowska Maria, Dąbrowski Daniel, Górniewicz Monika, Kasprzak Bożena, Stefaniak Iwona, Strus Zbigniew, Skrzypczak Zofia. W czterech kwestach: Bajoryńska Ewa, Domańska Aleksandra, Lewandowska Gabriela, Matlakowska Anna, Orlik Urszula, Paczkowski Grzegorz, Rogozińska Ewa, Seremak Sławomir, Skowrońska Wiesława, Zaręba Andrzej. W trzech kwestach: Bączek Piotr, Bienias Mariola, Chrzanowski Leszek, Czerwiński Wiesław, Górski Jarosław, Krawczyk Urszula, Kwiatkowski Mieczysław, Lenarczyk Dorota, Maciejewski Paweł, Mrozek Magdalena, Paczkowska Małgorzata, Ragan Sławomir, Rączka Dariusz, Rączka Maja, Rączka Wiktoria, Skrzypczak Agnieszka, Strus Maria, Wojciechowski Jacek. W dwóch kwestach: Bieńkowski Piotr, Boguta Witold, Bugała Daniel, Firlik Magdalena, śp. Gostkowski Władysław, Jankowska Marzena, Kasprzak Kacper, Kowalska Karolina, Lis Iwona, Lis Patrycja, Lutek Luiza, Marczak Jan, Pietrzak Witold, Ragan Beata, Rączka Anna, Regulski Bogdan, Regulska Salicja, Skrzypczak Artur, Sobieraj Łukasz, Stępień Zbigniew, Szajner Maciej, Tomczyk Barbara, Traczyk Jan, Wdowiak Tomasz, Wojciechowska Marzanna, Zaręba Franciszek – łącznie 86 osób. Pozostałych 65 osób uczestniczyło w jednej kweście.

  Andrzej Gut – przewodniczący Społecznego Komitetu im. Ks. M. Ciemniewskiego…

  Zdjęcie – Nagrobek Ks. M. Ciemniewskiego. Renowacja – 2012 r.

  Zdjęcie – Nagrobek J. M. Maliszewskiego. Renowacja – 2014 r.

  Zdjęcie – Nagrobek rodziny Polamin. Renowacja – 2017 r.

  Zdjęcie – Grobowiec A. Krasuckiej i W. Kamińskiego. Renowacja – 2019 r.

  Zdjęcie – Pomnik nagrobny J. Witoszyńskiego i jego córki F. Garczyńskiej. Renowacja 2020 r.

  Zdjęcie – Dziecięcy pomnik nagrobny Genia i Kazia Wilczyńskich – Renowacja planowana w 2022 r.

  NIE POZWÓLMY ZGINĄĆ WARECKIM ZABYTKOM !!!

  (Zdjęcie główne rok 2017 – od lewej: Andrzej Zaręba, Maria Gut, Andrzej Niemirski, Waldemar Tereszkiewicz, ks. Grzegorz Krysztofik, śp. Maria Bieńkowska, Andrzej Gut, Danuta Sadowska, Grażyna Kijuc).

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE