Więcej

  Uwaga, kontrole!

  Nowelizacja przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a także posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Warka.

  Kontrole przeprowadzane są w Urzędzie Miejskim w Warce, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli.

  Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

  • umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba),
  • dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za ostatni rok,
  • faktur za zużycie wody za ostatni rok (jeżeli nieruchomość przyłączona jest do sieci wodociągowej).

  Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Kontrola polega na okazaniu umowy z firmą asenizacyjną oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia przelewów). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych.

  Gmina Warka

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE