11.6 C
Warka
czwartek, 30 marca, 2023
Więcej

  Warecki ZUKces!

  Rozmowa z Romanem Korczakiem Prezesem Zarządu ZUK w Warce Sp. z o.o.

  Od ostatniej rozmowy z Panem  w lokalnych mediach („Nad Wisłą”) minęło 2 lata. Mówił Pan wówczas o konieczności restrukturyzacji firmy i dostosowaniu Zakładu do nowych realiów gospodarczych, o opracowaniu strategii rozwoju na najbliższe lata, o relacjach z pracownikami, wreszcie o działaniach naprawczych, które znacząco poprawiły kondycję Spółki.

  W treści „Raportu” mówiłem także o stanie prawnym Spółki, o gospodarce odpadami, wskazywałem również działania zmierzające do podniesienia estetyki nie tylko w mieście, ale na terenie całej gminy. Jednak najistotniejszą poruszaną kwestią była kondycja finansowa Spółki, wprowadzanie strategii redukcji kosztów, zwiększanie przychodów przy jednoczesnym zminimalizowaniu straty w pierwszym roku obrachunkowym. Minęły dwa lata i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że podjęte działania naprawcze wypracowane wspólnie z Burmistrzem Warki Dariuszem Gizką, jedynym udziałowcem Spółki były trafione. Muszę podkreślić, że realizowany przeze mnie plan wymagał żelaznej konsekwencji, uporu i determinacji, ale dzięki temu Spółka ma jasno określoną wizję działania i rozwija się harmonijnie realizując kolejne etapy wdrożonego planu. Szczególny nacisk kładę na wykorzystywanie w codziennym działaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, które w efekcie przynoszą firmie dodatkowe przychody i oszczędności. W swojej pracy kieruje się mottem: „ZUK musi zarabiać, ale przede wszystkim spełniać służebną rolę wobec mieszkańców”.

  Jak Pan rozumie tę służebną rolę wobec mieszkańców?

  Jedno z podstawowych zadań to zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków. Druga, bardzo ważna funkcja to wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody mieszkańcom na Osiedlach Mieszkaniowych w Warce. Następnymi, nie mniej ważnymi zadaniami są: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów płynnych do oczyszczalni ścieków, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, letnie i zimowe utrzymanie chodników i ulic miasta oraz dróg gminnych, a także obsługa i administrowanie targowiskiem miejskim, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego oraz eksploatację składowiska odpadów komunalnych. Pragnę poinformować, że aby realizować jedno z najważniejszych zadań w gminie – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wygraliśmy przetarg ogłoszony przez Międzygminny Związek ,,NATURA”, na kolejne 3 lata począwszy od stycznia 2017 roku. To olbrzymie przedsięwzięcie wymagało zawiązania w tym celu Konsorcjum z Firmą Tonsmeier Wschód z Radomia. Wszystkie wymienione przeze mnie działania i te prace, których nie wymieniłem a je realizujemy, – staramy się jako Spółka wykonywać jak najlepiej, czyli rzetelnie, uczciwie i skutecznie.

  Jest Pan autorem wniosku o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych cen za wodę i ścieki dla naszych mieszkańców na 2017 rok.

  To doskonały przykład ilustrujący moje podejście do kierowania Spółką – zwiększanie jakości oferowanych przez nas usług przy jednoczesnym, możliwie najmniejszym, obciążeniu kosztami społeczności Gminy. Jest to dla mnie priorytet. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez ciągłego rozwoju i obniżania kosztów działalności Spółki. Szczegółowa analiza kosztów prowadzenia działalności, przychody z działalności komercyjnej, korzystnie podpisane umowy handlowe i operatywność poszczególnych działów wraz z zaangażowaniem załogi pozwoliły na takie działania. Warto podkreślić, że opłaty za wodę i ścieki dla naszych mieszkańców są jednymi z najniższych w Polsce. Obniżamy również ceny za ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych w Warce. Stosowny wniosek Spółki jest już w Urzędzie Regulacji Energetyki, oczekuję na pozytywną decyzję.

  Wspomniał Pan o pracownikach. Jaka jest Pana polityka zatrudnienia oraz jakie warunki pracy oferuje spółka dla swojej załogi?

  To bardzo dobre pytanie. Od samego początku stawiam na profesjonalizm, skuteczność i uczciwość, tego wymagam od siebie i oczekuję takich cech u pracowników. Od samego początku zatrudnienie w ZUK-u rosło w przebudowanej zgodnie z moimi założeniami strukturze organizacyjnej. Duży nacisk kładę na szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji operatorów, pracowników księgowości, handlowców. Przeznaczamy na to własne środki i korzystamy z dofinansowań. Widzę taką konieczność zwłaszcza przy częstych zmianach przepisów, ustaw oraz wyposażaniu naszej spółki w coraz bardziej nowoczesny sprzęt transportowy i budowlany. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatniego roku zakupiliśmy nową koparko-ładowarkę Komatsu, walec drogowy ogumiony samojezdny, samochód ciężarowy IVEKO do przewozu przenośnych toalet oraz ciągnik siodłowy DAF z naczepą do przewozu ścieków płynnych na łączną wartość blisko 1 mln. zł. Jeszcze w tym roku oczekujemy na odbiór samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu zmieszanych odpadów komunalnych. Systematycznie poprawiają się warunki socjalne naszej załogi. Wyremontowano pomieszczenia biurowe i socjalne w obiektach energetyki cieplnej oraz bazy transportowej przy ulicy Grójeckiej. Wyposażono pracowników w nowe szafki BHP oraz stosowne ubrania ochronne. To co jest dla mnie bardzo ważne, zmienia się opinia o załodze ZUK-u. Mieszkańcy widzą zaangażowanie pracowników.

  Pracowników ZUK dostrzegamy przy wszystkich znaczących inwestycjach naszej gminy. Dlaczego tak dużo nowych inwestycji w polityce rozwoju spółki?

  Powiem tak, inwestujemy, bo stawiamy na rozwój, rozwijamy się, bo inwestujemy. Takie właśnie myślenie pozwala poprawić efektywność prowadzonej działalności, zoptymalizować jej koszty i zwiększyć przychody. W latach 2012 – 2015 Spółka wydała na inwestycje ponad 10.5 mln. zł. Może przypomnę najważniejsze z nich. W roku 2013 wykonaliśmy jedną z kluczowych inwestycji tj. modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35- lecia i Książąt Mazowieckich w Warce, która gwarantuje stałe dostawy ciepła dla blisko 4 tys. mieszańców, a innowacyjne rozwiązania projektu pozwalają oszczędzać paliwo gazowe i energię elektryczną, co z kolei przekłada się na zmniejszanie opłat za ciepło. W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przy użyciu najnowszych technologii wymieniliśmy na nowe wspomniane sieci wraz z przyłączami w ulicach: Długa, Cmentarna i Wysockiego. W ramach gospodarki odpadami komunalnymi oddaliśmy do użytkowania SPOK – stację przeładunkową odpadów komunalnych w Warce przy ul. Fabrycznej, bez której nie moglibyśmy działać w zakresie odbioru odpadów. W obecnym roku Spółka wyda na inwestycje blisko 2,5 mln. zł. Jedna z podstawowych tegorocznych inwestycji to budowa PSZOK-u Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz Sortowni Odpadów Selektywnie Zbieranych. Odpady przesortowane zostaną ponownie przetworzone. Na realizację tego przedsięwzięcia firma otrzymała dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie blisko 400 tysięcy złotych. Należy również wspomnieć, że warecki ZUK realizuje inne działania usługowe dla mieszkańców takie jak: budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych, odbieranie własnymi pojazdami asenizacyjnymi ścieków płynnych, usługi transportowe, roboty drogowe równiarką, koparką czy walcem drogowym, oraz wszelkie prace kanalizacyjne montażowe i remontowe.

  Właśnie w związku z licznie realizowanymi działaniami komercyjnymi myślimy o uruchomieniu stałej gazetki reklamowej, w której każdy będzie mógł zapoznać się z naszą szeroką ofertą. Być może będzie ona realizowana przy współpracy z „Kurierem Wareckim”.

  Podnosząc poprzeczkę zamierzeń tak wysoko i realizując kolejne projekty, jak Pan radzi sobie z kosztami?

  To jest celne spostrzeżenie dotykające istoty mojej polityki zarządzania i całego planu rozwoju Spółki. Uważam, że na kosztach można zarobić. Przyglądam się każdej wydawanej złotówce. Procedury obowiązujące w naszym zakładzie wymagają od kierowników poszczególnych działów, by kupować materiały, towary, części zamienne czy inne materiały techniczne od firm, które oferują najniższe ceny.

  Chciałbym podkreślić że nieprzerwanie od roku 2012 firma wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto Spółki w roku 2012 to 413 tys. zł, w roku 2013 to 232 tys. zł, w rok 2014 i 2015 to 242 tys. zł i 257 tys. zł. Rok bieżący również zakończy się dodatnim wynikiem finansowym. Na dobrej kondycji finansowej Spółki korzysta nie tylko pracująca Załoga ale przede wszystkim mieszkańcy gminy.

  Już wcześniej o tym wspominałem,ale jeszcze raz pragnę podkreślić, że na wniosek Spółki opłaty za wodę i ścieki na rok 2017, zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej pozostały bez mian. Przypomnę, że również w roku 2015 Rada Miejska na wniosek Zarządu Spółki pozostawiła ceny za wodę i ścieki obowiązujące z roku 2014.

  Przyglądając się naszemu miastu nie trudno zauważyć pozytywnych zmian w jego wyglądzie.

  Tak, to prawda, ale zmiany te nie dotyczą jedynie obszaru miasta. Proszę zauważyć, że moją szczególną troską jest utrzymanie czystości oraz kreowanie pozytywnego obrazu całej gminy. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. pielęgnuje tereny zielone: trawniki, klomby, gazony, krzewy i drzewa w ciągach ulic i chodników oraz wszystkie inne tereny zielone na terenie Warki. Na bieżąco dokonywane są koszenia traw wyznaczonych terenów, pielęgnacja krzewów i kwiatów, przeprowadzanie nowych nasadzeń i uzupełnianie ubytków, przycinka gałęzi drzew i krzewów. Wykonujemy kompozycje i instalujemy je w naszej przestrzeni miejskiej, ostatnio wykonany na skarpie od strony Pilicy widoczny napis W A R K A z krzewów o żółtych liściach na tle białego drobnego tłucznia doskonale widoczny dla wjeżdżających do Warki gości i turystów. Zainstalowaliśmy również w tym roku nowy element architektoniczny – barwne kaskady kwietnikowe na rynku oraz Rondzie Jana Pawła II. Na wiosnę przyszłego roku przymierzamy się do upiększania ronda Braci Lubert. Cieszę się, że te nasze wysiłki związane z estetyką i utrzymaniem zieleni miejskiej są zauważane i akceptowane przez mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę.

  Panie Prezesie, ostatnie pytanie dotyczy przyszłości. Jakie nowe cele stawia sobie obecnie ZUK?

  Przed nami kolejne, ambitne wyzwania Mam na myśli przedsięwzięcia istotne i duże ze względu na obszar projektowanej inwestycji jak i swoją wagę społeczną. W związku z decyzją Burmistrza Warki dotyczącą skanalizowania północnej części gminy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Konarach, w listopadzie 2015 roku podjąłem działania celem realizacji tej inwestycji. Na moje zlecenie opracowana została ,,Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar” Przedsięwzięcie dotyczy następujących wiosek – Gąski, Konary, Podgórzyce, Magierowa Wola, Dębnowola, Klonowa Wola, Ostrówek, Przylot, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie. Projekt zawierający skanalizowanie Podgórzyc jest już gotowy. Obecnie wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Grójcu o pozwolenie na budowę.

  Projekty pozostałych wiosek są już po wymagalnej procedurze przetargowej. Zawarłem z Wykonawcą umowę na wykonanie projektów poszczególnych wiosek z terminem realizacji do płowy roku 2017. Natomiast inwestycja dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków w Konarach w formule zaprojektuj i wybuduj znajduje się na etapie wyłaniania Wykonawcy. Reasumując, uruchomione procedury zapewniają realizowanie przez naszą Spółkę powyższej inwestycji, której całkowity koszt wyceniam na 12 mln zł. Mam również dobrą wiadomość dla mieszkańców południowego rejonu Gminy Warka. Podjęliśmy wspólnie z Burmistrzem Warki decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu skanalizowania południowej części Gminy Warka. W związku z tym,  już w roku 2017 planuję opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w południowej części Gminy Warki wraz z rozwiązaniami technicznymi i lokalizacyjnymi pozwalającymi na odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych oraz zakładów usługowych znajdujących się na tym terenie. Koncepcja będzie podstawą przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu i zakresu skanalizowania tego rejonu oraz kolejności realizacji przyszłej inwestycji. To są cele bardzo ambitne, ale jestem przekonany, że wykonalne.

  Dziękujemy za rozmowę.

  Redakcja

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE