Więcej
  Strona głównaOrganizacje„Tęcza” Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017

  „Tęcza” Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017

   

  Mazowiecka Marka Eko­nomii Społecznej to wyróżnienie przyznawane organizacjom spo­łecznym i podmiotom Ekonomii Społecznej świadczącym dobro na rzecz lokalnej społeczności, których usługi – ich ranga i zasięg przedstawiają wysoką i potwier­dzoną latami pracy jakość.

  Przyznanie danej organizacji Mazowieckiej Marki Ekonomii Spo­łecznej oznacza możliwość korzy­stania przez rok z logo Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej na pro­duktach danej organizacji, w prze­strzeni publicznej, w reklamie itp. Poświadczona już 12 latami praca społeczna członków Stowarzysze­nia ,,Tęcza’’ oraz praca powołanych przez Stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej mająca na celu objęcie fachową i kompleksową opie­ką terapeutyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną i społeczną osoby niepełnosprawne z Warki i okolic – zyskała uznanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dzia­łającego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym Stowarzyszenie „Tęcza” i Warszta­ty Terapii Zajęciowej znalazły się w gronie laureatów nagrodzonych tytułem Mazowiecka Marka Ekono­mii Społecznej. Uroczyste rozdanie tytułu MMES odbyło się w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie 6 czerwca. Tego dnia reprezenta­cja Stowarzyszenia „Tęcza” i WTZ w osobach: Jolanta Bartczak – Prezes Stowarzyszenia „Tęcza”, Lucyna Pie­tras – kierownik WTZ, Kinga Do­mańska – instruktor terapii zajęcio­wej, Zbigniew Konopnicki – opiekun, Beata Potrzebowska – uczestniczka WTZ wzięła udział w uroczystej gali rozdania tytułów.

  Jako nagrodzeni otrzymaliśmy: dyplom, tabliczkę z logo MMES oraz żywy symbol Ekonomii Społecznej – drzewko platana.

  Wzięliśmy też udział w „III Konferencji Mazowieckie Spotkanie z Ekonomią Społeczną” oraz prezen­tacji stoiska z wyrobami artystyczny­mi w prestiżowym gronie nagrodzo­nych laureatów.

  Stowarzyszenie Tęcza

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Tęcza’’ w Warce – krótki rys historyczny

  ,,Gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny’’.

  Ks. Jan Twardowski

  Początki działalności Stowa­rzyszenia „Tęcza” wyrosły z potrzeby serca rodziców dzieci niepełnospraw­nych, którzy gorąco pragnęli, aby dla ich pociech znalazło się miejsce, w którym mogłyby wspólnie spę­dzać czas i mieć fachowe wsparcie pedagogiczne. Takie miejsce znalazło się w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, gdzie powołana została świetlica socjoterapeutyczna kierowa­na przez panie: Irenę Górkę i Zenonę Marczak. Do świetlicy w godzinach popołudniowych uczęszczały dorosłe osoby niepełnosprawne dowożone przez rodziców.

  Jednocześnie rodzice zabiegali o powstanie specjalistycznej placówki. Dopiero starania Tadeusza Kulawika – członka Zarządu Powiatu i ówcze­snego Starosty Mirosława Maliszew­skiego sprawiły, że podjęto decyzję o wykorzystaniu budynku przy ulicy Grójeckiej 11 na powstanie Warszta­tów Terapii Zajęciowej.

  W 2005 roku rodzice pod kie­runkiem pana Henryka Żurka powo­łali Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce, a w grudniu 2006 roku utworzono Warsztaty Terapii Zaję­ciowej.

  Wspólny wysiłek wielu osób za­równo rodziców jak i przedstawicieli władz lokalnych zaowocował powo­łaniem 12 lat temu Stowarzyszenia, a następnie powstaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej – placówki, która już 11 lat realizuje założone przez Stowarzyszenie cele jakimi są: zapo­bieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z Warki i okolic oraz zapewnienie tym oso­bom terapii i rehabilitacji.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE