II Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego

II Memoriał Strzelecki im. płk. Dariusza Kossakowskiego

W sobotnie przedpołudnie, 17 czerwca, na strzelnicy miej­skiej w Warce zgromadziło się po­nad 100 osób.

Wszyscy przybyli, aby uczcić pamięć zmarłego przed dwoma laty płk. Dariusza Kossakowskiego. Przy­jechali z kilku miejscowości powiatu grójeckiego, ale także z Nałęczowa, Bełżyc i Modliborzyc na lubelszczyź­nie, aby wziąć udział w II Memoriale Strzeleckim im. płk. Dariusza Kossa­kowskiego. Patronat Honorowy ob­jął Burmistrz Warki Dariusz Gizka. Współorganizatorami imprezy były: Urząd Miejski w Modliborzycach, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce oraz warecki Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im. P. Wysockiego.

Memoriał został zainicjowany w ubiegłym roku przez KŻR LOK w Warce i będzie rozgrywany corocz­nie w czerwcu, w rocznicę śmierci Honorowego Obywatela Warki, Ho­norowego Obywatela Modliborzyc, Zasłużonego dla Powiatu Grójeckie­go, założyciela i wieloletniego Prezesa KŻR LOK w Warce, lekarza pediatry i wielkiego społecznika oraz patrioty.

Uroczystego otwarcia Memo­riału dokonał Burmistrz Warki w to­warzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach Piotra Rogoży, Sekretarz Urzędu Miejskie­go w Modliborzycach Marzeny Do­leckiej-Jocek oraz płk. Włodzimierza Chołodego Sekretarza Komisji Rewi­zyjnej Zarządu Głównego Ligi Obro­ny Kraju, a także Prezesa KŻR LOK w Warce Tadeusza Orłowskiego.

Imprezę uświetnili swoim udziałem przedstawiciele Klubu Żoł­nierzy Rezerwy z Nałęczowa z Preze­sem Klubu mjr. Stanisławem Olszew­skim oraz grupa członków KŻR LOK w Bełżycach i Wąwolnicy.

Najliczniejszą, bo ponad 30-oso­bową grupą, przybyli członkowie Po­wiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z płk. Stanisławem Glińskim na czele. Podczas trwa­jących do godz. 14 zawodów roze­grano dwie konkurencje karabinowe i jedną pistoletową. W konkurencji karabin sportowy wystartowało 35 osób. Strzelano z karabinków CM-2 i Ural-2, użyczonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Puł­ku Lotnictwa Myśliwskiego „Warsza­wa” w Warce. Zwycięzcy to: I miejsce – Klaudia Kuśmierska – 89 pkt., II miejsce – Umit Habiboglu -83 pkt., III miejsce – Sebastian Wachnik -76 pkt. W konkurencji karabin central­nego zapłonu strzelano z karabinów kbkAK. Wystartowało 75 osób. Tutaj zwycięzcami zostali: I miejsce – Ma­ciej Marcinkowski – 97 pkt., II miej­sce – Maciej Górski – 97 pkt., III miejsce – Adam Fuhrmann – 96 pkt. W strzelaniu z pistoletu Glock 17 wy­startowało 52 osoby. Zwyciężył Mar­cin Rząd z wynikiem 95 pkt., przed Arturem Wojciechowskim – 92 pkt. Trzeci był Mariusz Siekut z wynikiem 92 pkt. Trzech najlepszych strzelców w każdej konkurencji udekorowano medalami. W dwuboju strzeleckim, gdzie łączny wynik w strzelaniu z pi­stoletu i karabinu centralnego zapłonu wyłonił zwycięzców nagrodami były okazałe puchary. Puchar Burmistrza Warki za I miejsce otrzymał Maciej Górski, wynik to 187 pkt.( 97+90 ). II miejsce i Puchar Burmistrza Modli­borzyc zdobył Artur Wojciechowski z wynikiem 185 pkt.( 93+92). Za zdo­bycie III miejsca z wynikiem 182 pkt. (90+92) Puchar Klubu Żołnierzy Re­zerwy LOK w Warce otrzymał Ma­riusz Siekut. Wśród uczestników roz­losowano sześć nagród rzeczowych.

Imprezę zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu, otrzymanemu od CeSiR Warka, KŻR LOK Warka, Oddz. Pow. Grójecki ZWiR WP, Starostwa Grójeckiego, Jarosława Nowociela z Grzegorzewic, Konrada Ługowskiego z Gąsek i Bro­waru Warka.

Po zakończeniu zmagań sporto­wych uczestnicy mogli posilić się gro­chówką przygotowaną przez człon­ków KŻR Warka( A. Sobolewski i K. Cybulski) oraz skosztować wareckiego piwa. Miłośnicy strzelectwa mieli okazję zapoznać się z kolekcją broni prezentowaną przez Waldemara Ma­jewskiego. Organizatorzy pragną po­dziękować osobom zaangażowanym w obsługę sędziowską. Sędzia Głów­ny-T. Orłowski, sędzia stanowisko­wy-R. Chodór, amunicyjni- A. Gos i Wiesław Puk, tarczowy-S. Woś, se­kretariat- J. Traczyk i K. Lech, sędzia obliczeniowy-R. Kuśmierski. Obsługę gastronomiczną zapewnili: A. Sobo­lewski, K. Cybulski, J. Pomian i W. Lech. Dokumentacja fotograficzna – Karolina Narajczyk.

Organizatorzy

fot. Karolina Narajczyk

Udostępnij:
← Praktyki bez granic w wareckim ZSP Dzień Dziecka na Orliku →

Dodaj komentarz