12.9 C
Warka
piątek, 24 marca, 2023
Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRInwestycje w Gminie Warka

  Inwestycje w Gminie Warka

  Prezentujemy realizowane w Gminie Warka w roku 2021 inwestycje.

  Inwestycje zakończone

  1. Przebudowa ulicy Pułaskiego/Turystycznej (ulica powiatowa)

  1. Remont drogi powiatowej Wola Boglewska – Palczew w miejscowości Gucin

  1. Budowa drogi gminnej Warka (ul. Batalionów Chłopskich) – Wichradz

   

  1. Modernizacja drogi gminnej w Michałowie Parceli

  1. Modernizacja drogi gminnej w Konarach

  1. Remont drogi gminnej w Konarach

  1. Remont chodnika w ul. Turystycznej w Warce

   

  1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na Os. 35-lecia

  1. Modernizacja studni głębinowej w Gośniewicach

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Grażyna, Michalczew, Przylot, Budy Opożdżewskie, Prusy, Laski, Warka – ul. Tuwima

   

  1. Remont pomieszczeń w CeSiR w Warce

   

  1. Remont Strażnicy OSP w Ostrołęce

  13-19. Infrastruktura sportowo-rekreacyjno-społeczna z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

  13. Remont budynku świetlicy w Magierowej Woli

  1. Budowa placu zabaw w Opożdżewie

    

  1. Budowa placu zabaw w Starych Biskupicach

    

  1. Budowa siłowni plenerowej w Lechanicach

   

  1. Budowa siłowni plenerowej w Michałowie Górnym

  1. Utwardzenie placu przy OSP w Piasecznie
  2. Budowa oświetlenia we wsi Prusy
  3. Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

  1. Umocnienie brzegu stawu wiejskiego we wsi Wola Palczewska

   

   

   

  Inwestycje w trakcie realizacji

  1. Budowa wiaduktu drogowego przy ul. Lotników

  Zakończono prace związane z  budową wiaduktu drogowego przy ul. Lotników, który w dniu 15 lipca został dopuszczony dla mieszkańców do użytku.  Położono nawierzchnię bitumiczną oraz  wykonano oświetlenie uliczne. Wybudowane zostały ronda. Jeszcze jesienią tego roku planowane jest rozpoczęcie budowy dodatkowego przystanku kolejowego Warka-Miasto.

  1. Budowa ul. Lazurowej w Warce

  W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia bitumiczna o szerokości 5,0 m i długości 552 m, powstaną obustronne chodniki oraz zjazdy do posesji, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Wprowadzona zostanie organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome. Na chwilę obecną wykonano uzbrojenie terenu, a w trakcie jest budowa chodników.

  Gmina Warka na ww. inwestycję pozyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych zadania. Po postępowaniu przetargowym ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 1.186.395, 67 zł.

   

  24-30. Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Warka

  Gmina Warka podpisała umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej na  zadania związane z przebudową dróg wojewódzkich. Koszt opracowania dokumentacji: 127.920,00 zł.

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w Laskach

  Budowa chodnika i dojść do przystanków

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Grzegorzewicach

  Przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową oświetlenia

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Lechanicach

  Przebudowa istniejących dojść do przystanków

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Bończy

  Przebudowa istniejących dojść do przystanków

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Palczewie

  Przebudowa istniejących dojść do przystanków

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Michałowie Parceli

  Przebudowa istniejących dojść do przystanków

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Brankowie

  Przebudowa istniejących dojść do przystanków

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 – ul. Nowy Zjazd w Warce

  Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 840 m. Koszt opracowania dokumentacji:102.090 zł.

  1. Przebudowa drogi powiatowej Warka-Chynów

  Inwestycja jest na ukończeniu. Na odcinku 10.667,08 mb zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wyregulowane istniejące zjazdy, powstaną nowe pobocza i chodnik, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

  Na realizację zadania powiat grójecki otrzymał dotacje celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na kwotę 4.000.000,00 zł. Powiat grójecki został również ujęty na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 50 % wartości zadania. Wartość inwestycji wynosi 9.885.883,50 zł.

   

  1. Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Tuwima w Warce

  Uzyskano prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa opracowywanie projektu dokumentacji technicznej. Inwestycję zaplanowano na odcinku ok. 400 metrów. Koszt wykonania projektu: 39.975,00 zł (partycypacja mieszkańców w kosztach: 10.000,00 zł).

  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Warce

  Uzgodniono projekt budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej, wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę.  Inwestycja realizowana jest przez ZUK sp. z o.o. w Warce.

  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej Woli

  Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia już kolejnego przetargu na dostawę materiałów do wykonania inwestycji. Zadanie  realizuje ZUK Sp. z o.o. w Warce.

  1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce

  W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału wraz z oświetleniem, strefą wypoczynkową i elementami małej architektury. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy strzelnicy, zniwelowano teren pod przyszłą plażę, na ścieżce pieszo – rowerowej  wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.  Wykonawcą jest firma PRID sp. z o.o z Grójca. Wykonawca firma STUDIUM Sp. z.o.o. sp.k. z Warszawy opracowała koncepcję  na zagospodarowanie terenu w zieleń i małą architekturę. Gmina Warka pozyskała na realizację ww. zadania dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.497.057,00 zł.

  1. Budowa tężni solankowej przy ul. Ciemniewskiego w Warce

  Wykonano urządzenia technologiczne, trwa układanie kostki. Zadanie realizuje firma Sorted z Piaseczna. Obecnie trwa również procedura wyboru wykonawcy na zagospodarowanie terenu zielenią. W powyższą inwestycję zaangażowana jest również nasza spółka gminna – ZUK sp. z o.o. w Warce. Koszt realizacji zadania to:  273.000,00 zł. W ramach zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę tężni solankowej w Warce”  Gmina Warka otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 161.427,00 zł.

  1. Remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) Winnica Maki

  W ramach zadania nastąpi wymiana skrzynek, kabli, montaż liczników. Wartość zadania: 26.101,12 zł – w tym: ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 gmina pozyskała 10.000,00 zł, kolejne 10.000,00 zł to wkład ze środków budżetu Gminy Warka, natomiast 6.101,12 zł stanowi wkład ROD Winnica Maki

  1. Remont sieci wodociągowej na terenie ROD Winnica 1

  Wartość zadania: 24.990,61 zł , w tym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 gmina pozyskała 9.996,24 zł,   wkład ze środków budżetu Gminy Warka to 9.996,24 zł natomiast kwota 4.998,13 zł stanowi wkład ROD Winnica 1.

   

  Inwestycje w trakcie przygotowania

  1. Budowa wiaduktu samochodowego w ciągu ulicy Grójeckiej

  Opracowano projekt bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Wykonawca firma Budimex – czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę. Firma zakłada rozpoczęcie budowy  jeszcze w tym roku.  Budowa wiaduktu zwiększy  nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale bardzo usprawni komunikację drogową w mieście. Realizacja budowy drugiego wiaduktu umożliwi w przyszłości samorządowi Warki podjęcie działań związanych z wyprowadzeniem  ciężkiego transportu z centrum miasta. Dzięki wieloletnim staraniom Burmistrza i Samorządu Warki jak i przychylności Kierownictwa PKP-PLK wiadukt ten udało się wprowadzić jako dodatkowy element do inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom”.

  1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Manczarskiego w Warce

  W ramach zadania zaplanowana jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 48 lokalami mieszkalnymi, które będą wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Łączna powierzchnia użytkowa przedsięwzięcia wyniesie 2.205,28 m². Gmina uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe w wysokości 7.811.274,35 zł, tj. do 80% faktycznie poniesionych przez gminę kosztów realizacji zadania.

  1. Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Warce

  Gmina Warka otrzymała dofinansowanie w wysokości 200.000 zł na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Szacowana wartość zadania: 357.000,00 zł.

  1. Remont drogi powiatowej nr 1683 na odcinku Ostrołęka-Przylot

  Wartość zadania: 410.000 zł. Zadanie realizowane będzie  wspólnie przez gminę Warka i z powiat grójecki (50/50).

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE