Podsumowanie roku 2018

Podsumowanie roku 2018

Prezentujemy Państwu najważniejsze zrealizowane w roku 2018 inwestycje i zadania w zakresie infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowo-społecznej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz związane z bezpieczeństwem Mieszkańców.

INWESTYCJE DROGOWE

Samorząd Warki w roku 2018 wybudował lub wyremontował kilkadziesiąt dróg, ulic i chodników zarówno w mieście jak i na terenie całej gminy. Na część ze zrealizowanych inwestycji pozyskał zewnętrzne środki dzięki bardzo dobrej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Grójeckim.

 • Rozbudowa ulic: Niemojewskiej, Wąwóz, Solec
Wartość zadania – 3.035.197,92 zł. (1.347.105,00 zł dotacja z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”)
 • Przebudowa  ul. Armii Krajowej
Wartość zadania – 1.412.121,46 zł
 • Remont ulic: Broniewskiego, Sienkiewicza i Prusa
Wartość zadania – 187.847,17 zł
 • Przebudowa  ul. Przechodniej
Wartość zadania – 51.405,38 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731 ul. Puławska, na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Pruskiej (wspólna realizacja MZDW z gminą)
Wartość zadania – 829.183,77 zł
 • Budowa chodnika na ul. Jesiennej oraz na ul. Ciemniewskiego
Wartość zadania – 74.322,31 zł
 • Budowa chodnika (dodatkowy fragment) przy ul. Fabrycznej w Warce
Wartość zadania – 12.959,59 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Kononowicza w Warce
Wartość zadania – 169.368,21 zł
 • Remont chodnika przy ul. Warszawskiej (przy PTTK) w Warce
 • Remont chodnika przy ul. Turystycznej (wspólna realizacja z powiatem)
Wartość zadania – 200.899,59 zł
 • Budowa chodnika pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Turystyczną w Warce
 • Budowa zatok parkingowych przy ul. Polnej w Warce
Wartość zadania – 45.870,76 zł
 • Modernizacja drogi powiatowej Pilica-Ostrołęka
Wartość zadania – 321.719,00 zł (wspólna realizacja z powiatem)
 • Modernizacja drogi powiatowej Wrociszew-Palczew
Wartość zadania – 198.137,63 zł (wspólna realizacja z powiatem)
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Kazimierków
Wartość zadania – 199.448,31 zł (wspólna realizacja z powiatem, udział mieszkańców)
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Gąski
Wartość zadania – 102.657,65 zł (wspólna realizacja z powiatem, udział mieszkańców)
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Kalina
Wartość zadania – 198.808,59 zł (wspólna realizacja z powiatem, udział mieszkańców)
 • Remont drogi powiatowej we wsi Magierowa Wola
Wartość zadania – 137.727,22 zł (wspólna realizacja z powiatem, udział mieszkańców)
 • Remont drogi gminnej w Michałowie i Michałów-Parcele
Wartość zadania – 896.625,98 zł (udział mieszkańców)
 • Modernizacja drogi gminnej we wsi Bończa
Wartość zadania – 383.549,88 zł (udział mieszkańców)
 • Remont drogi wewnętrznej w Palczew Parcela
Wartość zadania – 153.215,72 zł (udział mieszkańców)
 • Remont drogi wewnętrznej w Budach Michałowskich
Wartość zadania – 208.224,66 zł (udział mieszkańców)
 • Remont drogi wewnętrznej w Opożdżewie
Wartość zadania – 175.698,43 zł (udział mieszkańców)
 • Remont drogi w miejscowości Budy Opożdżewskie
Wartość zadania – 77.225,66 zł (udział mieszkańców)
 • Modernizacja drogi we wsi Dębnowola
Wartość zadania – 257.619,63 zł (wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 50/50)
 • Modernizacja drogi we wsi Gąski
Wartość zadania – 154.629,91 zł
 • Remont drogi w miejscowości Pilica
Wartość zadania – 154.536,59 zł
 • Remont drogi gminnej w Lechanicach
Wartość zadania – 139.282,13 zł
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Laski (ul. Lipowa)
Wartość zadania – 97.569,75 zł
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Murowanka
Wartość zadania – 87.347,84 zł
 • Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Palczew
Wartość zadania – 42.801,12 zł
 • Budowa chodnika we wsi Piaseczno
Wartość zadania – 348.194,37 zł
 • Remonty nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warki
Wartość zadania – 120.000,00 zł (porozumienie z powiatem)
 • Remonty ulic gminnych asfaltowych na terenie miasta i gminy
Wartość zadania – 284.917,00 zł
 • Utwardzanie dróg gminnych kruszywem i kruszonym betonem oraz ich utrzymanie

Ilość kruszywa – 8.362 tony (wartość – 684.372 zł), ilość kruszonego betonu – 6.590 ton (wartość – 112.411 zł), utrzymanie dróg gminnych (praca równiarki, remonty przepustów i poboczy, itp. – wartość – 465.829 zł)

Wartość zadania – ok. 1.262.612,00 zł
 • Remont drogi wojewódzkiej 731 (Warka/Grzegorzewice/Lechanice)

W 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na kolejny odcinek drogi. Zadanie realizowane będzie do 30.06.2019 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przy współudziale Gminy Warka. Zakres robót: remont nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy, renowację odwodnienia, wykonanie chodników z kostki brukowej.

Wartość zadania – 5.781,000,00 zł
 • Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

W 2018 roku rozstrzygnięto przetargi na budowę chodników, zatok autobusowych, odwodnienia, rowów przydrożnych i umocnień skarp w miejscowościach: Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno. Zadanie realizowane będzie do 30.06.2019 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przy współudziale Gminy Warka.

Wartość zadania – 1.158.134,00 zł

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie północnej części gminy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach oraz budowa sieci sanitarnej w części Konar, w Podgórzycach oraz w Ostrówku.

Wartość zadania – 5.558.402,00 zł.
 • Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap IV
Wartość zadania – 224.150,53 zł.
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Warce
Wykonawcą zadania jest ZUK Sp. z o.o. w Białymstoku, termin realizacji: 28.06.2018-31.12.2020.

Z

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA I SPOŁECZNA

 • Remonty we wszystkich placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Remonty w 7 szkołach w Nowej Wsi, Konarach, Michałowie, Wrociszewie, Ostrołęce (z Dębnowolą), w Warce (2 placówki) i w Przedszkolu w Warce

Wartość zadania – ok. 718.840,00 zł.
 • Remonty placu przed PSP nr 2 w Warce
Wartość zadania – 155.281,97 zł.
 • Budowa parkingów przy szkołach w gminie (Konary II etap, Wrociszew)
Wartość zadania – 69649,01 zł.

Z

INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA I TURYSTYCZNA

 • Budowa siłowni zewnętrznej nad Pilicą w Warce
Wartość zadania – 31.655,90 zł.
 • Budowa siłowni zewnętrznych w gminie – Ostrołęka i Bończa
Wartość zadania – 23.999,15 zł. (w Ostrołęce – dotacja 50% z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)
 • Termomodernizacja CeSiR (w tym rozbiórka komina)
Wartość zadania – 234.920,14 zł.
 • Modernizacja budynku na Stadionie Miejskim wraz z ogrodzeniem stadionu (2 etap)
Wartość zadania – 71.243,31 zł
 • Budowa systemu automatycznego nawadniania płyty boiska głównego na Stadionie Miejskim
Wartość zadania – 20.652,35 zł
 • Modernizacja pomieszczeń Siłowni w CeSiR
Wartość zadania – 8.320,00 zł
 • Modernizacja Strzelnicy Miejskiej
Wartość zadania – 18.600,00 zł


BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Samorząd Warki bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy o czym świadczy m.in. systematyczna modernizacja jednostek OSP, rozbudowa sieci oświetleniowej, modernizacja Ośrodka Zdrowia a także bardzo dobra współpraca z lokalną jednostką policji.

 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dębnowola, Krześniaków, Grażyna, Laski, Wichradz, Przylot, Nowa Wieś, Piaseczno i Stara Warka
Wartość zadania – 245.905,57 zł
 • Utrzymanie gotowości bojowej 12 jednostek OSP
Wartość zadania – ok. 1.000.000,00 zł
 • Remont remizy OSP Michałów Dolny
Wartość zadania – ok. 63.000,00 zł (udział OSP i dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)
 • Remont remizy OSP Michalczew
Wartość zadania – 184.178,00 (130.593,14 z dotacji Program Wieloletni „SENIOR +”)
 • Remont remizy OSP w Konarach
Wartość zadania – 144.765,00 zł (udział OSP)
 • Remont pomieszczeń w SPZOZ w Warce
Wartość zadania – 2.212.000,00 zł
 • Zakup wyposażenia i sprzętu w SPZOZ w Warce
Wartość zadania – 385.000,00 zł

Z

WYDARZENIA

Na terenie miasta i gminy przez cały rok dzieje się bardzo wiele różnorodnych działań i inicjatyw. Wszystko za sprawą dobrej współpracy władz Warki, jednostek samorządowych, organizacji społecznych, grup nieformalnych i mieszkańców. Nie sposób wymienić chociażby małą część tych działań. Wspomnieć jednak można dwa niezwykle ważne wydarzenia zarówno dla całego kraju jak i dla naszej małej Ojczyzny – to uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. 

 • Koronacja Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
Uroczystość koronacji nastąpiła 20 maja
 • 100-lecie Niepodległości
Koncert ponad 60-osobowego Chóru Filharmonii Narodowej
Wielki Koncert Niepodległościowy – Bogusław Morka i przyjaciele
Gminna Gala Patriotyczna
Wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego na wareckim rynku
Powstanie „Ławeczki Niepodległościowej” (dotacja zewnętrzna)
Powstanie Muralu Historycznego, konkursy (wiedzy historycznej, recytatorski, literacki, wokalny, plastyczny), wydanie tomiku poezji patriotycznej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wystawa „Wareccy Artyści dla Niepodległej” i wiele więcej działań i inicjatyw…
 • Działalność kulturalno-sportowa
Każdego roku gminne instytucje oraz organizacje społeczne wspierane przez samorząd organizują kilkaset różnych mniejszych lub większych inicjatyw dla mieszkańców miasta i gminy Warka

Udostępnij:
← "Planeta Singli 3" na walentynki w Warce W podróż do USA – z Muzeum →

Dodaj komentarz