Więcej
  Strona głównaWiadomościSamorządW gminie Warka podatki bez zmian

  W gminie Warka podatki bez zmian

  Większość gmin w Polsce, łącznie ze stolicą, podwyższa opłaty i podatki lokalne. Chodzi tu między innymi o takie opłaty, jak: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę targową, tzw. opłatę miejscową.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat lokalnych jest burmistrz.

  Co to jest podatek od nieruchomości i kto go opłaca?

  Jak wynika z cytowanej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane będące gruntami, budynkami lub ich częściami, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają natomiast użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych i zlokalizowane w nich budowle.

  Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby oraz firmy będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi dla gruntów – powierzchnia, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, zaś dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość.

  Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala w drodze uchwały rada gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki te nie mogą jednak określonych kwot. I tak: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od1 m.kw. powierzchni, od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od1 m.kw. powierzchni. Od budynków lub ich części stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych nie może wynosić więcej niż 0,70 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej więcej niż 21,94 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej, zaś zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej. Ponadto za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych płacimy nie więcej niż 4,45 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej, a od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – nie więcej niż 7,36 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej.

   

  Podatek rolny

   

  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zasady naliczania tego podatku określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zaś organem podatkowym, a więc tym, który nalicza każdemu podatnikowi wysokość podatku rolnego oraz egzekwuje jego opłacenie, jest burmistrz.

   

  Podatki w 2013 roku w gminie Warka

   

  Podczas sesji rady miejskiej, na wniosek burmistrza Warki, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Warka w 2013 roku:

   

  1. Od gruntów:

   

  1)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł od1 m.kw. powierzchni;

  2)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,14 zł od1 hapowierzchni;

  3)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m.kw. powierzchni.

   

  1. Od budynków lub ich części:

   

  a)    mieszkalnych – 0,58 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej;

  b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,40 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej;

  c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,77 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej;

  d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od1 m.kw. powierzchni użytkowej;

  e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,70 zł od 1 m.kw. powierzchni użytkowej;

  – z tego letniskowych wykorzystywanych w celu rekreacji indywidualnej – 6,24 zł od 1 m.kw. powierzchni użytkowej;

   

  3. Od budowli – 2% ich wartości.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE