Silni tradycją kształtujemy przyszłość w CKZiU w Nowej Wsi

Silni tradycją kształtujemy przyszłość w CKZiU w Nowej Wsi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi to szkoła, która zajmuje ważne miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego ze względu na utrwaloną przez kilka dziesięcioleci  istnienia pozycję szkoły ogrodniczej, kształcącej fachowców w dziedzinie sadownictwa.

Od 1 września 2013 roku szkoła nosi nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi. W skład Centrum wchodzą: Technikum w Nowej Wsi i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowej Wsi – kształcące młodzież w formie szkół dziennych; Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Nowej Wsi – kształcące dorosłych w formie gimnazjum i liceum dla dorosłych, szkół policealnych
i kwalifikacyjnych kursów zawodowych; Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – kształcący młodzież szkół zawodowych w formie zajęć teoretycznych oraz bursa międzyszkolna.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi młodzież i dorośli mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji określonych dla różnych zawodów: ogrodnik, technik ogrodnik, technik geodeta, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik logistyk, opiekun medyczny, sprzedawca, florysta. Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzony jest przez cały rok – uruchomienie kursu
w danej kwalifikacji zależne jest od liczby zgłoszonych kandydatów. Uzyskane kwalifikacje potwierdzone są egzaminem państwowym, nadającym uprawnienia do wykonywania pracy
w zakresie tej kwalifikacji.  Procesy dydaktyczno – wychowawcze, realizowane w Centrum, organizowane są z jak największą starannością, w trosce o realizację potrzeb uczniów i słuchaczy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i oczekiwaniami środowiska lokalnego.

Powyższe cele przyświecały szkole od początku istnienia  – od 1973 roku. Placówka powstała
z inicjatywy władz lokalnych i oświatowych oraz społeczności powiatu grójeckiego. Początkowo funkcjonowała jako Technikum Ogrodnicze, a jej pierwszym dyrektorem został Janusz Frydrykiewicz. Celem szkoły było kształcenie profesjonalnie przygotowanych do pracy sadowników i ogrodników. Ze względu na specyfikę szkoły ważne miejsce w procesie dydaktycznym zajmowało nauczanie praktyczne. Początkowo zajęcia praktyczne odbywały się w Rolnym Zakładzie Doświadczalnym
w Krobowie, potem na miejscu w Nowej Wsi w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Najlepsi uczniowie kierowani byli na praktyki zagraniczne, głównie do NRD i Czechosłowacji. Pierwsza taka grupa wyjechała już w 1975 r.

W 1983 roku szkoła otrzymała patrona – Tomasza Nocznickiego. Uroczystość nadania imienia poprzedziła sesja popularno-naukowa, poświęcona życiu i twórczości oraz działalności społeczno-politycznej Nocznickiego. Szkoła otrzymała wtedy sztandar i uczniowie po raz pierwszy złożyli przy nim ślubowanie. Przy tej okazji odbył się I Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim ok. 285 naszych wychowanków.

Przez cztery dziesięciolecia istnienia w strukturze szkoły ogrodniczej zachodziły kolejne zmiany kadrowe i organizacyjne.  Zawsze jednak priorytetem było kształcenie młodzieży zgodnie
z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy i wymaganiami współczesnej ekonomii. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotów ogólnych i zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych szkolnych warsztatach,  tunelach foliowych jak również ogródkach dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów pozostaje sala gimnastyczna, stadion i  siłownia.  Młodzież korzysta z bogato wyposażonej biblioteki, liczącej blisko 20 tys. woluminów, oraz czytelni z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole jest świetlica i punkt małej gastronomii. Przy szkole funkcjonuje bursa, w której może mieszkać ok. 60 wychowanków.

Pragnąc utrwalić wypracowaną renomę i pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, kojarzący się z patronem szkoły w latach 1983 – 2013 – Tomaszem Nocznickim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi podjęło starania o nadanie szkołom, wchodzącym w skład Centrum, imienia Tomasza Nocznickiego. Zwieńczeniem podjętych działań była uroczystość nadania imienia i wręczenia nowego sztandaru, która odbyła się 17 grudnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi i kościele parafialnym w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Salve Wysocki! Hej kolęda, kolęda! →

Dodaj komentarz