Rady i przestrogi – gimnazjalistów spotkanie z policją

Rady i przestrogi – gimnazjalistów spotkanie z policją

15 marca 2017 r. w Pu­blicznym Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce odbyło się spotkanie o charakte­rze edukacyjno-profilaktycznym, którego tematem była odpowie­dzialność prawna nieletnich.

Spotkanie poprowadzili: sierż. sztabowy Aneta Ścisłowska oraz aspirant Andrzej Duda wraz z gość­mi z Komendy Powiatowej z Grójca – podkomisarzem Agnieszką Wójcik, starszym sierżantem Karoliną Kraw­czyk i starszym posterunkowym Ka­roliną Bochniak.

Policjanci uświadamiali mło­dym ludziom, że za wszelkie zacho­wania niezgodne z prawem można już odpowiadać po ukończeniu 13 roku życia przed sądem rodzinnym i nieletnim.

Celem prelekcji było pokazanie zagrożeń i negatywnych zachowań, których należy się w życiu wystrze­gać, głównie po to, aby nie wejść w kolizję z prawem i uniknąć przy­krych sytuacji.

Uczniowie klas pierwszych i drugich z zainteresowaniem słuchali przekazywanych informacji, dowie­dzieli się również, co to jest demorali­zacja i jakie są jej skutki oraz za jakie przewinienia można trafić do Izby Dziecka. Cenną wskazówką, zwłasz­cza w dobie komputera, czy Internetu dla młodego człowieka było uświado­mienie, czego nie należy zamieszczać na portalach społecznościowych i co grozi konsekwencjami prawnymi. Nie zabrakło również informacji o szko­dliwości spożywania napojów alko­holowych, palenia papierosów, stoso­wania dopalaczy czy innych środków odurzających.

Prowadzący spotkanie chcieli uzmysłowić młodzieży, że warto żyć zgodnie z prawem i być wolnym od uzależnień. Dlatego apelowali o roz­sądek i nieuleganie wpływom tych, którzy mogą namawiać do zażywania narkotyków.

Uświadamianie młodych lu­dzi, zwłaszcza w trudnym dla nich wieku w zakresie odpowiedzialności prawnej jest bardzo ważne dla nich samych, ale również dla funkcjo­nariuszy prawa. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania wezmą sobie do serca te cenne informacje i rady, które zarazem będą dla nich przestrogą.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce

Udostępnij:
← Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w CKZiU w Nowej Wsi To były mocno jabłkowe ferie →

Dodaj komentarz