Więcej
  Strona głównaWiadomościJak to będzie z tymi śmieciami? – pytania i odpowiedzi.

  Jak to będzie z tymi śmieciami? – pytania i odpowiedzi.

  Od 1 lipca wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Od tego dnia odpowiedzialność za odbiór odpadów z gospodarstw domowych i przekazanie ich do dalszego zagospodarowania spoczywa na władzach gminy.

  W Gminie Warka przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów wygrała gminna spółka Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ponieważ otrzymywałem wiele pytań na temat nowego systemu, postanowiłem zebrać najczęściej powtarzane i poprosić o odpowiedź „u źródła”.

  W dniu 12 czerwca przesłałem na ręce prezesa ZUK, pana Romana Korczaka zestaw 14 pytań. Pytania te, wraz z odpowiedziami, przekazuję do państwa wiadomości. Chciałbym, aby potraktowane zostały jako wstęp do dalszej dyskusji o tym, czego oczekują mieszkańcy, jakie obawy i wątpliwości budzą nadchodzące zmiany. Uwagi można zamieszczać w komentarzach do tego artykułu lub kierować na mój adres e-mail; radny.bienias@gmail.com. Przekażę je właściwym instytucjom z prośbą o wyjaśnienia.

  Chciałbym również poznać państwa opinie o tym, jak system działa w praktyce, po 1 lipca.

  Wprowadzanie tak znaczących zmian może pociągnąć za sobą jakieś błędy. Ważne jest, abyśmy nie poprzestawali na narzekaniu, ale przekazywali swoje uwagi i sugestie, które ułatwią wprowadzenie poprawek.

   

   

   

  Radny Rady Miejskiej

  w Warce

  Mirosław Bienias

   

  Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego systemu odbioru odpadów

   

   

   

  1. Czy od 1 lipca znikną obecne zbiorcze pojemniki na odpady – czy będzie okres przejściowy?

   

  Finalnie zbiorcze pojemniki na odpady będą stosowane tylko do zbierania odpadów komunalnych ze zbiorowisk wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnia mieszkaniowa, budynki komunalne, inna zabudowa wielorodzinna) – na pozostałych terenach będą stosowane tylko pojemniki z czarnymi workami do zbierania odpadów nie segregowanych oraz różnokolorowe worki do zbierania odpadów segregowanych (rozdział 3 aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka – załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013 roku).

  Nie uda się tej operacji przeprowadzić w ciągu jednego dnia – planowane jest, że okres przejściowy będzie trwał ok. jednego miesiąca i będą podejmowane starania, aby go skrócić.

   

  1. Na ile frakcji będziemy segregować śmieci?

   

  Wg aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §11 punkt 3 odpady selektywnie zbierane powinny być segregowane na następujące frakcje i pakowane do przeźroczystych worków o odpowiednich kolorach:

  • niebieskie – papier, karton, tektura, opakowania wielomateriałowe (Tetra-pak);
  • zielone – odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone;
  • bezbarwne – szkło i opakowania ze szkła;
  • czerwony – tworzywa sztuczne i metale nieżelazne.

  Należy zwrócić uwagę, że segregowane opakowania po żywności powinny być czyste i odpowiednio przygotowane (§5 punkt 4 i 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka) – nieprzestrzeganie tych wymagań może skutkować tym, że odpady przy odbiorze zostaną zaklasyfikowane jako niesegregowane, co przy dwukrotnym wystąpieniu będzie skutkowało zmianą opłaty przez Gminę na opłatę za odpady niesegregowane.

   

  1. Czy ZUK będzie dostarczał worki na odpady?

   

  Wg warunków przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Warce dostarczanie worków na odpady leży po stronie firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców i ta firma będzie dostarczała odpowiednią ilość worków dla każdej posesji tam , gdzie takie worki będą wymagane.

   

  1. Czy możliwe będzie wypożyczenie pojemników na odpady z ZUK?

   

  Wg warunków przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Warce dostarczenie pojemników na odpady leży po stronie firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców i ta firma będzie dostarczała odpowiednią ilość pojemników dla każdej posesji tam , gdzie takie pojemniki będą wymagane – z każdym będzie zawierana umowa dzierżawy tych pojemników.

   

  1. Jak często odbierane będą odpady z gospodarstw domowych. W jaki sposób mieszkańcy będą powiadamiani o terminie odbioru?

   

  Wg zapisów aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §17 oraz wymagań przetargu odpady niesegregowane będą odbierane:

  • w zabudowie jednorodzinnej co 2 tygodnie;
  • w zabudowie wielorodzinnej raz dziennie;
  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie wiejskim co 2 tygodnie;

  odpady segregowane będą odbierane w następujących cyklach:

  • biodegradowalne – cykl dwutygodniowe lub dostarczenie przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;
  • papier, karton, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale – cykl miesięczny w zabudowie indywidualnej, w zabudowie wielorodzinnej monitorowane i odbiór w razie potrzeby;
  • szkło i opakowania – cykl kwartalny w zabudowie jednorodzinnej i monitorowane w zabudowie wielorodzinnej;

   

  Informacje o harmonogramach odbioru będą ogłaszane na stronach internetowych odbiorcy odpadów, na stronach internetowych gminy, poza w terenie miejskim wywieszane w terenie, gdzie będzie odbywał się odbiór odpadów, a na terenach wiejskich harmonogram będzie dodatkowo dostarczany każdemu sołtysowi w danym sołectwie.

   

  1. Co powinien zrobić mieszkaniec, który zgromadzi szybko dużą ilość odpadów (np. podczas remontu lub dużego sprzątania)

   

  Wg zapisów aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §5  punkt 9 w ramach zryczałtowanej opłaty odbierane będą wyłącznie te odpady remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

  Odpady nie spełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą – należy zwrócić tylko uwagę, że odbiór odpadów niebezpiecznych typu azbest i styropian podlega odpowiednim przepisom i nie może być odbierany w normalny sposób, tylko wymaga kontaktu z Urzędem Miejskim.

  W przypadku innych odpadów niż niebezpieczne należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych i wynająć odpowiedni pojemnik oraz uzgodnić sposób odbioru tych odpadów.

   

  1. Czy przy budynkach wielorodzinnych będą pojemniki do segregacji?

   

  Wg zapisów aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §10 budynki wielorodzinne będą wyposażone w pojemniki o odpowiedniej pojemności (240 litrów lub 1100 litrów w zależności od liczby zamieszkałych osób) – ilość pojemników i typy będzie uzależniona od ilości mieszkańców i deklaracji, czy odpady będą segregowane.

  Firma odbierająca wyposaży te budynki wielorodzinne, które nie mają dotychczas takich pojemników i podpisze umowy na dzierżawę.

   

  1. Jak odbierane będą odpady z działek rekreacyjnych wspólnotowych ( np. na Winiarach lub na Ostrówku.)?

   

  Ogródki działkowe są traktowane jako tereny niezamieszkałe i na terenie gminy Warka nie są objęte zakresem działania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak więc należy podpisać indywidualne umowy na odbiór odpadów od 01.07.2013 roku z odbiorcą odpadów – nie musi to być ten sam odbiorca, który w ramach przetargu odbiera odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Warka.

  Działkowcy zrzeszeni we wspólnotach działkowców podpisują umowy jako wspólnota, działkowcy niezrzeszeni we wspólnotach posiadający działki dzierżawione od Urzędu Miejskiego w Warce powinni indywidualnie podpisać umowy na odbiór odpadów, inni działkowcy na terenie gminy także powinni podpisać indywidualne umowy na odpady.

  Po 01.07.2013 nie będzie ogólnodostępnych pojemników typu KP-7 na odpady na terenach działek rekreacyjnych – każdy z działkowiczów będzie odpowiedzialny za odpady przez siebie produkowane.

   

  1. Jeżeli ktoś posiada działkę z domem, w którym nikt nie mieszka na stałe, ale powstają tam odpady na przykład z koszenia trawy lub z pobytów rekreacyjnych, to na jakich zasadach odbierane będą odpady z tej działki?

   

  Tereny takie są traktowane jako tereny niezamieszkałe i na terenie gminy Warka nie są objęte zakresem działania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak więc należy podpisać indywidualne umowy na odbiór odpadów z tych posesji i indywidualnie uzgadniać sposób odbioru odpadów np. przez indywidualne odpłatne zlecenie odbioru odpadów przez ZUK.

   

  1. Jak odbierany będzie popiół z pieców węglowych?

   

  Popiół z przydomowych pieców powstający w niewielkich ilościach jest traktowany jako odpad komunalny, jednak nie jest ujęty w segregacji odpadów i jest traktowany jako odpad zmieszany – musi być tylko wystudzony.

  Jeśli mieszkaniec wytwarza w swoim gospodarstwie większe ilości popiołu i nie może mieszać niewielkich ilości wystudzonego popiołu z innymi odpadami komunalnymi, to w takim przypadku należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiedni metalowy pojemnik na zbierany popiół i indywidualnie bezpłatnie dostarczać go na składowisko odpadów lub do punktu selektywnej zbiorki odpadów własnym transportem (lub też odpłatnie wynająć usługę transportu tego odpadu) – sam odpad jest bezpłatny.

  Na takiej zasadzie funkcjonuje to obecnie – niektórzy mieszkańcy zbierają popiół i potem dostarczają go na składowisko odpadów w Warce nie ponosząc kosztu odpadu, tylko koszty dostarczenia odpadu.

   

  1. Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z gospodarstw wiejskich położonych w dużej odległości od głównych dróg?

   

  Jeśli będzie możliwość dojazdu do gospodarstwa, to firma odbierająca odpady będzie odbierała odpady w bezpośredniej bliskości od posesji, w skrajnych przypadkach planowane jest utworzenie tzw. zbiorczych punktów odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych, ale takich punktów będzie bardzo mało ze względu na problemy z identyfikacją, czyje rzeczywiste odpady będą tam się znajdowały (potencjalne niebezpieczeństwo dostarczania innych odpadów z innych terenów i osób – np. firmy, które mają osobne umowy i rozliczane są z ilości odpadów).

   

  1. Co grozi osobie, która nie złoży deklaracji o ilości mieszkańców? Czy z gospodarstw tych będą odbierane odpady?

   

  Złożenie deklaracji o ilości osób w gospodarstwie (posesji, lokalu) oraz zadeklarowanie, czy odpady będą segregowane jest obowiązkiem każdego mieszkańca gminy i został usankcjonowany prawnie w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Nie złożenie deklaracji spowoduje, że Gmina ustali opłatę od takich osób na podstawie danych meldunkowych (oraz ewentualnej kontroli posesji) jako opłatę za odpady niesegregowane i wyda decyzję administracyjną na ściągniecie tych opłat (tak jak to się odbywa w przypadku innych zaległości – np. podatki, czynsze dzierżawne itp.).

  Wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady komunalne muszą być odebrane od każdego mieszkańca, tak więc nie ma tu znaczenia, czy została złożona deklaracja czy też nie – niezłożenie deklaracji będzie skutkowało nałożeniem maksymalnych opłat i egzekucją ich przez gminę, ale odpady będą odbierane.

   

  1. W jaki sposób odbierane będą odpady chemiczne, np. stare farby, oleje, itp?

   

  Wg zapisów aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §17 punkt 5 odpady tego typu powinny być dostarczone przez mieszkańców na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Warka.

   

  1. Czy przewidziane są okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych?

   

  Wg zapisów aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warka §17 punkt 6 odpady wielkogabarytowe są odbierane we wszystkie dni robocze tygodnia w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, a koszt ich dostarczenia ponosi właściciel nieruchomości. To samo dotyczy odpadów niebezpiecznych.

  Materiał nadesłał:
  Radny Rady Miejskiej
  w Warce

  Mirosław Bienias

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE