0.1 C
Warka
niedziela, 4 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeStrażacy wybrali władze - Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warce

  Strażacy wybrali władze – Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Warce

  18 września 2021 r. w OSP Branków odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warce.

  Zjazd otworzył prezes ustępującego zarządu Marian Górski, który podkreślił, że od maja b.r. w OSP gm. Warka trwała kampania sprawozdawczo-wyborcza, którą zakończył zjazd gminny w Brankowie. Jego celem było podsumowanie działań podejmowanych w trakcie mijającej kadencji. Uwarunkowania zewnętrzne, trwająca pandemia spowodowały, że działalność OSP, poza ratowniczymi, uległy wygaszeniu. Mimo wszystko uznał, że mijająca kadencja należała do udanych w zakresie poprawy warunków lokalowych jak i w wyposażeniu sprzętu. Uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć działaczy Związku zmarłych w okresie od poprzedniego zjazdu.

  Prezes M. Górski przywitał uczestników Zjazdu w tym zaproszonych gości w osobach Prezesa Oddz. Pow. ZOSP RP w Grójcu Władysława Piątkowskiego, zastępcę komendanta Pow. PSP w Grójcu st. kap. Marcina Błońskiego, Burmistrza Warki Dariusza Gizkę, dyrektor PSP w Konarach Lidię Grzegorek, insp. Urzędu Miejskiego Wojciecha Kanarka oraz Zbisława Zatorskiego.

  Prezes zaproponował zgromadzonym na przewodniczącego obrad Rafała Gorgonia, a na sekretarza Czesława Iskrę. Zgromadzeni przegłosowali kandydatury. Druh Rafał Gorgoń powołał prezydium Zjazdu, który został przegłosowany.

  W imieniu ustępującego zarządu zaproponował powołanie komisji zjazdowych. W skład komisji weszli: Komisja mandatów: Przewodniczący – Radosław Zalewski, Sekretarz – Jacek Kornacki, członek – Stanisław Bożek. Komisja wyborcza: Przewodniczący – Adam Okrasa, Sekretarz – Robert Jagiełło, Członek – Andrzej Oktabowicz. Komisja Uchwał i Wniosków: Przewodniczący – Mariusz Kamiński, Sekretarz – Grzegorz Wojciechowski, Członek – Dariusz Bojarski. Komisję Skrutacyjną: Przewodniczący – Adam Fruba, Sekretarz – Piotr Stykowski, Członek – Artur Urbański. Po czynnościach proceduralnych nastąpiła dekoracja zasłużonych działaczy odznaczeniami.

  Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Henryk Fudecki został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, a druh Marcin Górski został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania OSP RP. Odznaczenia wręczył Prez. Zarządu Oddz. Pow. Władysław Piątkowski i z-ca kom. Pow. PSP st. kap. Marcin Błoński. Przy odznaczaniu druha H. Fudeckiego asystował Prezes Zarządu Gm. Marian Górski.

  W drugiej części wyróżnień Prezes Zarządu Gm. M. Górski i Kom, Gm. H. Fudecki wręczyli podziękowania za wieloletnie wsparcie i okazaną pomoc na rzecz jednostek OSP w latach 2016-2021. Podziękowania wręczono: Burmistrzowi Warki Dariuszowi Gizce, Prez. Zarządu Pow. Wł. Piątkowskiemu, Kom. Pow. PSP st. bryg. Jackowi Wichowskiemu (odebrał z-ca komendanta), Dyr. PSP w Konarach Lidii Grzegorek, Przewodniczącej Rady Miejskiej Aldonie Rzeźnik (odebrał wiceprzewodniczący Tadeusz Sobieraj), właścicielowi Firmy Usługowo – Handlowej Zbisławowi Zatorskiemu. Podziękowania także zostały zaadresowane dla: zastępcy Burmistrza Teresy Knyzio, Dyr. Browaru Krzysztofa Żyrka, Jarosława Nowociela i Tadeusza Orłowskiego.

  Przew. Kom. Mandatowej druh Radosław Zalewski odczytał sprawozdanie komisji z którego wynikało, że w zjeździe uczestniczyło 94 % delegatów. Prezes Zarządu Oddz. Gm. ZOSP RP Marian Górski złożył sprawozdanie z prac Zarządu za lata 2016-2020. Przybliżył dane organizacyjne. Na terenie gminy Warka funkcjonuje 12 jednostek OSP w tym 3 jednostki działające w ramach KSRG (Warka, Grzegorzewice, Gąski). Liczba członków zwyczajnych 445 w tym kobiet 39. Działa 1 bardzo aktywna Młodzieżowa Drużyna Pożarnictwa, którą tworzy 12 chłopców i 1 dziewczyna. Wszystkie jednostki OSP posiadające swoje odnowione, a niektóre powiększone strażnice. Na terenie gminy działają jednostki w: Brankowie, Gąskach, Grzegorzewicach, Konarach, Laskach, Michalczewie, Michałowie Dolnym, Nowej Wsi, Opożdżewie, Ostrołęce, Piasecznie i Warce.

  Zarząd Oddz. Gm. ZOSP RP w obecnej kadencji działał od 5 czerwca 2016 r. W prezydium działali Marian Górski – Prezes, Krzysztof Winek v-ce Prezes, Henryk Fudecki – Komendant, Czesław Iskra – Skarbnik, Szymon Cieślak – Sekretarz, Mariusz Kamiński – Członek i Robert Gostkowski – Członek. W posiedzeniach Zarządu brał czynny udział Dariusz Gizka, który na bieżąco odnosił się do bieżących problemów straży, a także informował o sytuacji finansowej gminy i działaniach inwestycyjnych na terenie Gminy. Stałym przedstawicielem z Urzędu był inspektor Wojciech Kanarek, który przedstawiał aktualne rozliczenia, terminy badań lekarskich, ubezpieczenia i pisma dot. straży.

  Tematyka posiedzeń Zarządu była różna i dotyczyła m.in. corocznych zebrań sprawozdawczych; rozpatrywania wniosków o odznaczania, szkolenia, imprezy, kursy, ćwiczenia na obiektach. Najważniejszym punktem posiedzeń Zarządu na początku roku był podział środków finansowych na zadania inwestycje i remontowe. Członkowie prezydium brali udział w corocznych zebraniach sprawozdawczych OSP. Członkowie przeprowadzali konkursy Młodzież Zapobiega Pożarom w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Tradycyjnie miejscem finałów gminnych była PSP w Konarach. W organizację tego konkursu mocno angażowała się Dyrektor Lidia Grzegorek. Corocznie odbywały się zawody strzeleckie z kbk AK i pojedynki strzeleckie. Na podkreślenie zasługuje 100% frekwencja drużyn OSP. Dla trzech najlepszych drużyn były ufundowane przez Burmistrza nagrody pieniężne dla OSP.

  Można było zauważyć dużą integrację z działającymi na wsiach klubami seniora, kołami gospodyń wiejskich i innych organizacji. W ostatnim okresie działalność kulturalna OSP była zmniejszona przez panującą pandemię.

  Wydatki poniesione przez Gminę Warka w latach 2016-2020 na OSP wyniosły 4 804 948,06 zł i przedstawiały się następująco:

  2016 – 982 725,39 zł

  2017 – 781 541,25 zł

  2018 – 958 053,73 zł

  2019 – 921 565,88 zł

  2020 – 1 161 061,81 zł

  Niektóre jednostki pozyskały pieniądze z KSRG w wys. 136 tys., WFOŚ – 74 tys., MSWiA 94 tys., Urzędu Marszałkowskiego – 90 tys.

  Na podkreślenie należy podać fakt, że większość OSP angażowało własne środki finansowe na remonty, zakupy a ponadto w niektórych OSP druhowie środki finansowe z akcji bojowych czy szkoleń przeznaczali na swoje jednostki.

  Na zakończenie sprawozdania Prezes podziękował Burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej, firmom za wspieranie działań strażaków a komendantowi PSP i Zarządowi Pow. ZOSP RP w Grójcu za dobrą współpracę.

  W drugiej części sprawozdania Komendant Gminny H. Fudecki przedstawił działalność z zakresu gotowości bojowej.

  Wyposażenie OSP w wozy bojowe przedstawia się następująco: OSP Warka – 4 wozy bojowe w tym sam. ciężki „MAN”, sam. średni „VOLVO” sam. lekki „FORD RANGER” oraz podnośnik koszowy; OSP Grzegorzewice – sam. średni „MERCEDES ATAGO”, OSP Gąski – sam. średni „MERCEDES ATAGO”, OSP Ostrołęka – sam. ciężki „Jelcz”, OSP Branków – sam średni „STARO MAN”, OSP Konary sam lekki „FORD TRANSIT”, OSP Laski – sam. lekki „FORD TRANSIT”, OSP Opożdzew – sam. lekki „VOLKSWAGEN t-4”, OSP Piaseczno – „FORD TRANSIT”, OSP Michalczew – sam lekki „RENO MASKOT”, OSP Nowa Wieś  „FORD TRANSIT”, OSP Michałów Dolny – sam. średni „RENO MIDLUM”.

  W minionym pięcioleciu zostały poczynione również zakupy ze środków pozyskanych z Gminy, różnych instytucji oraz środków własnych OSP. Zakupiono m.in. 2 samochody średnie i 2 samochody lekkie, ubrania typu Nomeks, buty specjalne, hełmy, różnego rodzaju węże, ubrania koszarowe, piły spalinowe, aparaty dróg oddechowych, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe i wiele innego sprzętu.

  Nowy sprzęt jest bardzo potrzebny, ale żeby sprawnie z niego korzystać, potrzeba dobrze wyszkolonych strażaków. Na kursach zorganizowanych przez PS w Grójcu przeszkolono 54 druhów – Kurs podstawowy I i II stopnia, 6 druhów – kurs naczelnika, 29 druhów – kurs dowódców sekcji, 28 druhów kurs ratownictwa przedmedycznego, 37 druhów – kurs ratownictwa technicznego, 20 druhów kurs kierowców samochodów, 3 druhów kurs przeciwpożarowy, 1 druh kurs sternika.

  Były przeprowadzane kontrole gotowości bojowej zorganizowane przez Komendanta Gminnego wraz z oficerami operacyjnymi PSP w Grójcu, które wypadły w sposób zadowalający.

  Zorganizowano ćwiczenia i tak w 2016 roku w Wichradzu na obiektach grupy producenckiej „Twój owoc”, w 2017 r. w Konarach na obiektach firmy AGRO KONARY, w 2019 na obiektach Browaru Warka. W ćwiczeniach tych brały udział OSP gm. Warka oraz jednostki z PSP Grójec.

  Nasze jednostki w okresie ostatniej kadencji wyjeżdżały 2048 razy, w tym:

  – w roku 2016 – 404 wyjazdy,
  – w roku 2017 – 343 wyjazdy,
  – w roku 2018 – 402 wyjazdy,
  – w roku 2019 – 404 wyjazdy,
  – w roku 2020 – 495 wyjazdy,

  Nie można również pominąć ostatnich lat związanych z pandemią COVID-19. Nasze jednostki stanęły na wysokości zadania organizując mobilny punkt szczepień w OSP Warka, rozwożąc maseczki i środki dezynfekujące dla mieszkańców naszej gminy oraz dowożąc osoby starsze na szczepienia.

  Nie można nie wspomnieć o najmłodszych druhach, którzy nie mogą barć udział w akcjach bojowych ale reprezentują Gminę na zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Grójcu. Tą jedna drużyna jest drużyna działająca przy OSP Branków. Należy podziękować Zarządowi OSP Branków za wielkie i profesjonalne zaangażowanie w pracą z młodzieżą.

  Na zakończenie druh Grzegorz Zieliński złożył sprawozdanie z działalności Kom. Rewizyjnych Oddziału Gminnego, która po dyskusjach przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który został przegłosowany jednogłośnie.

  Komisja Wyborcza przygotowała listę przedstawicieli do Rady Oddz. Gminnego reprezentujących wszystkie OSP oraz listę kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Prez. Komisji Wyborczej druh Adam Okrasa przedstawił do zatwierdzenia przez Zjazd skład Zarządu Oddziału Gminnego w Warce w ilości 28 druhów oraz dodatkowego kandydata druha Czesława Iskrę z OSP Ostrołęka oraz przedstawił propozycje 3 kandydatów do Kom. Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz 4 kandydatów na delegatów na Zjazd Oddz. Pow. ZOSP RP.

  Zgodnie z przyjętym i przegłosowanym regulaminem obrad Zjazdu ustalił jawne głosowanie.

  W głosowaniu jawnym został przegłosowany nowy 29 osobowy skład Zarządu Oddziału Gminnego w osobach: Batte Artur, Bojarski Dariusz, Bożek Stanisław, Chrząszcz Kamil, Cieciora Adam, Cieślak Szymon, Dubiński Marcin, Fruba Adam, Fudecki Henryk, Gorgoń Rafał, Górski Marian, Jagiełło Robert, Kamiński Mariusz, Kiwak Dariusz, Kociszewski Marek, Kornacki Jacek, Maliszewski Mieczysław, Markiewicz Piotr, Oktabowicz Andrzej, Okrasa Adam, Pyza Edward, Rąbkowski Paweł, Stykowski Piotr, Urbański Artur, Winek Krzysztof, Wojciechowski Grzegorz, Zalewski Radosław, Zieliński Sławomir.  Skład Kom. Rewizyjnej Oddz. Gm. w osobach: Lech Konrad, Krawczyk Jarosław, Furmaniak Paweł.

  W dyskusji zabrali głos goście: Władysław Piątkowski – Prezes Zarządu oddz. Pow. Z-ca Komendanta PSP st. kap. Marcin Błoński, który podkreślił dobrą i szeroką działalność OSP, a także owocną współpracę z Zarządem Pow. i PSP w Grójcu, Burmistrz Warki podkreślił pozytywną współpracę z Zarządem oraz duże osiągnięcia w szkoleniu, inwestycjach remontowo-budowlanych, doposażeniu oraz bardzo szerokie wejście we współpracę z lokalnymi grupami. Podkreślił, że jest to formacja, która jako jedyna pomaga w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpiecza organizację wszelkich imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

  Dyr. PSP w Konarach Lidia Grzegorek podziękowała druhom za współpracę ze szkołą i życzyła dalszych sukcesów w działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

  Nowo wybrani członkowie zarządu oraz Kom. Rewizyjnej ukonstytuowali się, a także wybrali przedstawicieli do Zarządu Oddz. Powiatowego.

  Przewodniczący Zjazdu ogłosił nowo wybrane prezydium Zarządu i kom. Rew.
  W skład prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP weszli:

  Marian Górski – Prezes Zarządu
  Mariusz Kamiński – Wiceprezes
  Krzysztof Winek – Wiceprezes
  Henryk Fudecki – Komendant Gminy
  Czesław Iskra – Skarbnik
  Adam Okrasa – Członek Prezydium

  Komisja Rewizyjna:
  Konrad Lech – Przewodniczący
  Jarosław Krawczyk – Wiceprzewodniczący
  Paweł Furmaniak – Sekretarz

  Na przedstawicieli do Zarządu Oddz. Pow. zostali wybrani:
  Marian Górski, Henryk Fudecki, Krzysztof Winek i Rafał Gorgoń.

  Przewodniczący druh Rafał Gorgoń podziękował uczestnikom Zjazdu, członkom komisji za sprawne poprowadzenie obrad zjazdu, zaproszonym gościom za przybycie i przekazał dalsze prowadzenie nowo wybranemu Prezesowi. Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSPRP Marian Górski podziękował wszystkim przybyłym, druhom ZOSP Branków za gościnę i zamknął obrady Zjazdu.

  Zarząd Odz. Gm. ZOSP RP

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE