2 C
Warka
sobota, 26 listopada, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeRekultywacja składowiska odpadów w Warce

  Rekultywacja składowiska odpadów w Warce

  Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Białystok na składowisku odpadów w Warce prowadzi prace rekultywacyjne zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym oraz pozwoleniem na budowę. Składowisko to wybudowane zostało w 1995 r. Jego pojemność wynosi 768.000 ton. Tak duża ilość zdeponowanych odpadów powoduje powstanie bioreaktora, w którym procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w zgromadzonych odpadach są intensywne i powodują emisję nieprzyjemnego zapachu, którego szczególnie w słoneczne dni, nie sposób jest uniknąć.

  Samorząd Gminy Warka podjął się bardzo trudnego zadania inwestycyjnego dotyczącego rekultywacji wysypiska, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańcom na wiele lat.

  Do zmiany przepisów w 2013 r. na składowiska odpadów komunalnych przyjmowano wszelkiego rodzaju odpady wytwarzane w gospodarstwa domowych oraz m.in. z rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, przetwórstwa żywności, i inne odpady przemysłowe. Tego rodzaju odpady są głównym źródłem emisji odorowej. W zgromadzonych na składowisku odpadach po rozpoczęciu biodegradacji, tlen zostaje wyczerpany i rozpoczyna się proces beztlenowy. W fazie beztlenowej (metanogennej), która w zależności od wielkości składowiska może trwać ponad 20 lat, bakterie beztlenowe rozkładają węglowodory wytwarzając kwasy organiczne, metan, dwutlenek węgla i wodór.

  Całkowity spadek produkcji metanu z odpadów następuje po bardzo długim czasie. Na składowisku w Warce, ze względu na ilość zgromadzonych odpadów, nastąpi to za 80-100 lat. Dlatego przepisy zobowiązują każdego właściciela składowiska do przeprowadzenia rekultywacji, która pozwoli zintegrować składowisko z otoczeniem oraz utrzymać na jej koronie trwałą pokrywę roślinną, której zadaniem jest ochrona wód podziemnych i niwelacja uciążliwości odorowej.

  Składowisko odpadów komunalnych jest także źródłem uwalniania niemetanowych związków organicznych, podtlenku azotu, tlenku węgla, amoniaku, tlenku siarki, tlenku azotu itd.

  Ww. Spółka prace na składowisku rozpoczęła w kwietniu br. Do czerwca br. przyjęto odpady:

  • gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04) w ilości 1,320 Mg
  • minerały (piasek, kamienie) (kod 19 12 09) w ilości 43,24 Mg
  • zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
   elementów wyposażenia (kod 17 01 07) w ilości 101,84 Mg
  • kompost nieodpowiadający wymaganiom, nienadający się do wykorzystania (kod 19 05 03) w ilości 5466,30 Mg

  Odpady przyjmowane są w godzinach pracy składowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Składowisko w soboty i niedziele jest nieczynne.

  Jak wykazano w zestawieniu, do rekultywacji używane są głównie minerałów (ziemia, piasek i gruz) oraz odpadów, które są ustabilizowane biologicznie (kompost nie odpowiadający wymaganiom). Kompost, który stanowi główny materiał do budowy warstwy podstawowej, przed przyjęciem kierowany jest do reaktorów, gdzie poddawany jest procesom dojrzewania, intensywnej obróbki i stabilizacji.

  Wszelkie prace prowadzone są pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Radomiu, w oparciu o wydane decyzje administracyjne, w których określone zostały ilości i rodzaje materiałów i odpadów, jakie można użyć do rekultywacji składowiska oraz harmonogram prac rekultywacyjnych. Każda dostawa odpadów jest ewidencjonowana w systemie informatycznym BDO (Baza Danych o Odpadach), który informuje o rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz o wytwórcy odpadów i transportującym.

  Na bieżąco prowadzony jest monitoring środowiskowy przez akredytowane laboratorium, tj. badane są m.in.:

  • skład i poziom wód podziemnych,
  • skład i poziom wód odciekowych,
  • skład i emisja gazu składowiskowego,
  • osiadanie składowiska.

  Ostatnie sprawozdanie z pomiarów przeprowadzone dnia 29 czerwca 2022 r. nie wykazało podniesionego poziomu emisji gazu, co dowodzi, iż procesy biochemiczne zachodzące w koronie składowiska nie zostały zintensyfikowane po rozpoczęciu prac rekultywacyjnych.

  Rekultywacja składowiska może być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, za co samorząd gminy serdecznie przeprasza, jednak sprawne przeprowadzenie inwestycji daje szansę na zakończenie procesu rekultywacji do końca 2023 roku.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE