Targi Edukacyjne w wareckim gimnazjum

Targi Edukacyjne w wareckim gimnazjum

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych stoją przed jed­nym z najważniejszych życio­wych pytań – jaką szkołę ponad­gimnazjalną wybrać?

W znalezieniu odpowiedzi miały im pomóc Targi Edukacyjne, które odbyły się w sobotę, 18 marca, już po raz drugi w Publicznym Gim­nazjum nr 1 im. Stanisława Marcinia­ka w Warce. Przedsięwzięcie adreso­wane było do młodzieży gimnazjalnej klas drugich i trzecich.

Swoją ofertę kształcenia przed­stawiło 13 szkół ponadgimnazjal­nych: LO im. Piotra Wysockiego w Warce, ZSP im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce, CKZiU im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi, ZSP im. S. Staszica w Białobrzegach, LO im. Armii Krajowej w Białobrze­gach, ZSP im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, ZS RCKU im. C. Plater Zyberkówny w Piasecznie, LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecz­nie, ZS nr 1 w Piasecznie, ZSZ im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii, ZSZ im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ZSP im. J. Ko­chanowskiego w Garbatce Letnisku, ZSP i Mistrzostwa Sportowego im. dr H. Spoczyńskiej w Lipinach.

Aby zachęcić uczniów gimna­zjum do wybrania swojej placówki, ich przedstawiciele stawiali na kon­takt bezpośredni, jak rozmowy przy rozdawaniu ulotek, kuszono też słod­kościami, czy szansą na skorzystanie z usług fryzjerskich lub możliwości poznania funkcjonowania robotów. Uczniowie otrzymywali ulotki infor­macyjne, w których przedstawiono kierunki kształcenia, profile, zawody oraz warunki rekrutacji. Przedsta­wiciele szkół, informowali zarówno o zajęciach obowiązkowych, jak i ofercie zajęć pozalekcyjnych, kół za­interesowań oraz wielu innych szkol­nych atrakcjach.

Podczas Targów Edukacyjnych można było też skorzystać z pomocy doradcy zawodowego p. Beaty Bu­dzianowskiej (przedstawicielki Po­radni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warce), która oferowała konsul­tacje indywidualne dla młodzieży w postaci porad edukacyjno-zawodo­wych.

Targi Edukacyjne już za nami, i chyba śmiało można uznać je uda­ne! Dyrektorzy szkół, wychowawcy i nauczyciele, jak i sama mło­dzież niebawem kończąca edukację w Gimnazjum, zdają sobie sprawę z konieczności podjęcia decyzji, co do dalszego kierunku kształcenia. Targi zaś, to doskonała okazja do tego, aby młodzież mogła zapoznać się z ofer­tami szkół. Jesteśmy przekonani, iż dzięki targom, gimnazjalistom łatwiej będzie dokonać prawidłowego wybo­ru szkoły, od którego zależeć będzie dalszy rozwój i przyszłość każdego ucznia.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce

 

Udostępnij:
← Zuzanna Regulska i Krzysztof Kasprzak medalistami Ogólnopolskich Mistrzostw Młodzików Zróbmy najpiękniejsze i najwyższe palmy! →

Dodaj komentarz